Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
           
   

 

SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

 
        xx   

  
 

Alfabetische lijst geconsolideerde wet- en regelgeving
 
Chronologische lijst geschiedenis socialezekerheidswetten
 
Alfabetische lijst niet-geconsolideerde wetten 
Alfabetische lijst alle overige wetten 

 

  
 

 

Algemene bijstandswet (Abw) (vervallen)
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Beroepswet (Bw)
Besluit in- en doorstroombanen (Bid) (vervallen)
Boetebesluit socialezekerheidswetten (Bszw)
Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) (vervallen)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw)
Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw)
Invoeringswet arbeid en zorg (IWazo)
Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (IHABW) (vervallen)
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Inga)
Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (IOsv 1997) (vervallen)
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen) (IWS)
Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (IWfsv)
Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (ISUWI)
Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb) (vervallen)
Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (Mszw)
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) (vervallen)
Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 (Rsp 2005) (vervallen)
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA)
Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl)
Toeslagenwet (TW)
Werkloosheidswet (WW)
Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis)
Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (Wet Amber) (vervallen)
Wet arbeid en zorg (Wazo)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU)
Wet beslistermijnen sociale verzekeringen (Wbsv)
Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMT) (vervallen)
Wet eigen risico dragen Ziektewet (WEZ) (vervallen)
Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (WFA) (vervallen)
Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
Wet financiering volksverzekeringen (Wfv) (vervallen)
Wet inburgering nieuwkomers (Win) (vervallen)
Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik) (vervallen)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) (vervallen)
Wet investeren in jongeren (WIJ) (vervallen)
Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) (vervallen)
Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW)
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba)
Wet premieregime bij marginale arbeid (PMA) (vervallen)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (Wsg)
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV)
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA)
Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ)
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz)
Wet verbetering poortwachter (Wvp)
Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Wvlz 2003)
Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) (vervallen)
Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) (vervallen)
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
Wet werk en bijstand (Wwb)
Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) (vervallen)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
Ziekenfondswet (Zfw) (vervallen)
Ziektewet (ZW)
Zorgverzekeringswet (Zvw)
xxx

 

Alfabetische lijst geconsolideerde wet- en regelgeving 
Chronologische lijst geschiedenis socialezekerheidswetten
 
Alfabetische lijst niet-geconsolideerde wetten 
Alfabetische lijst alle overige wetten  

 

 

 

 

xx
 

 

   

home | overige wetten | geschiedenis | jurisprudentie | normbedragen | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x