SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

 

 

 

 

 

 

Alfabetische lijst geconsolideerde wet- en regelgeving
Chronologische lijst geschiedenis socialezekerheidswetten
Alfabetische lijst niet-geconsolideerde wetten

 

Direct naar...
Gw
Awb
Bw
Wet SUWI
Wfsvxxxxx
Wet WIA
WAO
WAZ
Wajong
Wamil
ZWxxxxxx
WW
IOW
Wazo
TW
AKW
Anw
AOW
Zvw
Wzt
Wlz
Wmo 2015
PW
Ioaw
Ioaz
Wsw

 

 

- Algemene bijstandswet (Abw) (vervallen)
- Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
- Algemene nabestaandenwet (Anw)
- Algemene Ouderdomswet (AOW)
- Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (vervallen)
- Beroepswet (Bw)
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) (vervallen)
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw)
- Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw)
- Invoeringswet arbeid en zorg (IWazo) (vervallen)
- Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (IHABW) (vervallen)
- Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Inga)
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (IOsv 1997) (vervallen)
- Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (IWS) (vervallen)
- Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (IWfsv)
- Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (ISUWI)
- Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb) (vervallen)
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) (vervallen)
- Participatiewet (PW)
- Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA) (vervallen)
- Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl) (vervallen)
- Toeslagenwet (TW)
- Werkloosheidswet (WW)
- Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis)
- Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (Wet Amber) (vervallen)
- Wet arbeid en zorg (Wazo)
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
- Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU)
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen (Wbsv)
- Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMT) (vervallen)
- Wet eigen risico dragen Ziektewet (WEZ) (vervallen)
- Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (WFA) (vervallen)
- Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
- Wet financiering volksverzekeringen (Wfv) (vervallen)
- Wet inburgering nieuwkomers (Win) (vervallen)
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik) (vervallen)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
- Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
- Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) (vervallen)
- Wet investeren in jongeren (WIJ) (vervallen)
- Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA)
- Wet langdurige zorg (Wlz)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (vervallen)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
- Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob) (vervallen)
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) (vervallen)
- Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW)
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba)
- Wet premieregime bij marginale arbeid (PMA) (vervallen)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (Wsg)
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
- Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV)
- Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA)
- Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ)
- Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz)
- Wet verbetering poortwachter (Wvp)
- Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Wvlz 2003)
- Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) (vervallen)
- Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) (vervallen)
- Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) (vervallen)
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
- Ziekenfondswet (Zfw) (vervallen)
- Ziektewet (ZW)
- Zorgverzekeringswet (Zvw)