[Verordening van 4 december 2014, Stcrt. 2014, 36091. Inwerkingtreding: 1 januari 2015]

 

Besluit van het college van afgevaardigden van 4 december 2014 tot vaststelling van de verordening op de advocatuur (Verordening op de advocatuur)

     Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten;
     Overwegende dat het uit een oogpunt van kenbaarheid en vermindering van regels wenselijk is de bestaande verordeningen te harmoniseren, te vereenvoudigen en in één verordening te integreren;
     Gezien het voorstel van de algemene raad;
     Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, 9b, zesde lid, 9c, tweede lid, 9j, derde en vierde lid, 28, eerste en tweede lid, 32a, vijfde lid, 36a, vijfde lid, van de Advocatenwet;

     Stelt de volgende verordening vast:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).