BESLUIT van 24 oktober 2016, nr. 2016001827, Stcrt. 2016, 58653, houdende gelijkstelling van 28 april en 26 mei 2017, 11 mei en 24 en 31 december 2018 en 31 mei en 27 december 2019 met een algemeen erkende feestdag. Inwerkingtreding: 1 november 2016.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2016, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 795011;
     Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).