BESLUIT van 22 februari 1979, Stb. 1979, 123, tot vaststelling van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal. Inwerkingtreding: 31 maart 1979.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 november 1978, nr. AB78/1727, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Afdeling Algemene en Juridische Zaken, daarmede handelende in overeenstemming met het verzoek van de Voorzitters van de beide kamers der Staten-Generaal bij brief van 12 mei 1977;
     Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;
     De Raad van State gehoord (advies van 6 december 1978, nr. 8);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 februari 1979, nr. AB78/2288; Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Afdeling Algemene en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

     vast te stellen de navolgende bepalingen.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).