1. Redactie: ingevolge artikel I van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is de Ambtenarenwet met ingang van 1 januari 2020 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Ambtenarenwet 2017.

 

 

 

Nadere regelgeving:
- Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)
- Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) (vervallen)
- Ambtenarenreglement Staten-Generaal (ARSG) (vervallen)
- Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
- Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk (vervallen)
- Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren (vervallen)
- Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) (vervallen)
- Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD)
- Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
- Inkomstenbesluit militairen (IBM)
- Rechtspositiebesluit burgemeesters
- Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ) (vervallen)
- Rijkswachtgeldbesluit 1959 (vervallen)

 

 

WET van 12 december 1929, Stb. 1929, 530, houdende regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren. Inwerkingtreding: 15 maart 1930 (Stb. 1930, 6).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren behooren te worden gesteld;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).