Nadere regelgeving:
- Besluit reprografisch verveelvoudigen
- Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
- Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht

 

 

WET van 23 september 1912, Stb. 1912, 308, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht.¹ Inwerkingtreding: 1 november 1912.

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel E, van de Reparatiewet III Justitie (Stb. 2008, 85) is de Auteurswet 1912 met ingang van 26 maart 2008 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Auteurswet.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is eene nieuwe regeling van het auteursrecht vast te stellen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).