BESLUIT van 6 december 2001, Stb. 2001, 652, houdende vaststelling van regels met betrekking tot verwisseling en intrekking van bankbiljetten door De Nederlandsche Bank N.V. en de aan het publiek te verstrekken informatie hieromtrent (Besluit verwisseling en intrekking van bankbiljetten). Inwerkingtreding: 1 januari 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 2 augustus 2001, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, FM 2001-01255M, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;
     Gelet op artikel 106 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
     Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit van de Europese Centrale Bank van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2001/7);
     Gelet op artikel 27, derde en vierde lid, van de Bankwet 1998;
     De Europese Centrale Bank gehoord (advies van 19 september 2001, CON/2001/26);
     De Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2001, nr. W06.01.0424/IV);
     Gezien het nader rapport van de Minister van Financiën van 30 november 2001, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, FM2001-1949M, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).