BESLUIT van 10 mei 1993, Stb. 1993, 259, houdende bepalingen voor de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen daarop van banken. Inwerkingtreding: 28 mei 1993 (Stb. 1993, 258).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens Onze Minister van FinanciĆ«n, van 29 januari 1993, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 303967/93/6;
Gelet op de Richtlijn nr. 86/635/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiƫle instellingen (PbEG L 372), alsmede op artikel 417 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
     Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V.;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 april 1993, nr. W03.93.0058);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 29 april 1993, nr. 363307/93/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).