BESLUIT van 8 april 2003, Stb. 2003, 170, houdende aanwijzing van zaken en diensten waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als servicekosten (Besluit servicekosten). Inwerkingtreding: 1 augustus 2003 (Stb. 2003, 230).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 november 2002, nr.MJZ2002093297, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 2003, nr. W08.02.0517/V);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 april 2003, nr. MJZ2003025731, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).