BESLUIT van 23 april 2015, Stb. 2015, 171, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding). Inwerkingtreding: 1 juli 2015.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 februari 2015, nr. 2015-0000017190;
     Gelet op artikel 673, zesde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 maart 2015, nr. W12.15.0020/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2015, nr. 2015-0000102258;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).