[Regeling van 23 april 2015, Stcrt. 2015, 12685. Inwerkingtreding: 1 juli 2015]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, 2015-0000102290, tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding (Ontslagregeling)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 669, vijfde lid, onderdeel a en b, 671a, zevende lid, 673a, derde lid, 673c, tweede lid, 673d, eerste lid, en 682a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1, eerste lid, onderdeel e, en tweede lid, van de Wet melding collectief ontslag;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).