BESLUIT van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 427, inzake het aanwijzen van rechtspersonen waarop artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001 van toepassing is (Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie). Inwerkingtreding: 1 september 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2004, nr. BZ2004-648M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;
     Gelet op artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W06.04.0349/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 augustus 2004, nr. BZ2004-733U, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).