[Regeling van 5 maart 2002, Stcrt. 2002, 51. Inwerkingtreding: 1 april 2002 (Stb. 2001, 656)]

 

5 maart 2002/nr. TRCJZ/2002/3133
Directie Juridische Zaken

     De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de op 3 maart 1973 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten (Trb. 1975, 23);
     Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);
     Gelet op Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 2001, L 250);
     Gelet op Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1991, houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en produkten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (PbEG 1991, L 308);
     Gelet op Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 januari 1997 tot vaststelling van bepalingen betreffende de certificatie van pelzen en goederen die vallen onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad (PbEG 1997, L 8);
     Gelet op Richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206);
     Gelet op artikel 75, tweede lid, Flora- en faunawet;
     Gelet op artikel 17a, tweede lid, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

     Besluit:

 

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. wet:

  Flora- en faunawet;

  b. de Minister:

  de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  c. overeenkomst:

  Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Trb. 1975, 23);

  d. basisverordening:

  verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

  e. uitvoeringsverordening:

  verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 250);

  f. verordening (EG) 1007/2009:

  verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286);

  g. lid-staat:

  land behorende tot de Europese Unie;

  h. derde land:

  land niet behorende tot de Europese Unie;

  i. naadloos gesloten pootring:

  pootring die voldoet aan de criteria van artikel 36, vijfde lid, van de uitvoeringsverordening;

  j. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van een diersoort:

  specimens van een diersoort die voldoen aan de criteria van artikel 24 van de uitvoeringsverordening;

  k. kunstmatig gekweekte specimens van een plantensoort:

  specimens van een plantensoort die voldoen aan de criteria van artikel 26 van de uitvoeringsverordening.

 • 2. De begripsbepalingen van artikel 2 van de basisverordening en artikel 1 van de uitvoeringsverordening zijn van toepassing.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt in de bepalingen van de basisverordening en de uitvoeringsverordening waarnaar in deze regeling wordt verwezen verstaan onder:

  • a. certificaat van oorsprong: certificaat waaruit de oorsprong van specimens van soorten opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst blijkt, voor de uitvoer hiervan afgegeven door de nationale administratieve instantie die bevoegd is CITES-vergunningen en -certificaten af te geven;

  • b. douanekantoor aan de grens: douanekantoor dat, indien in Nederland gelegen, is aangewezen in de Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten of, indien in een andere lid-staat gelegen, door die andere lid-staat is aangewezen overeenkomstig artikel 12 van de basisverordening.

§ 2. Algemeen

Artikel 1a

Deze regeling berust op artikel 75, tweede lid, van de Flora- en faunawet, artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 4, eerste lid, 11, 16, tweede lid, onderdeel b, 16h en artikel 17a, tweede lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.

Artikel 1b

 • 1. Als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen de soorten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. Als dieren als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen dieren, behorende tot de soorten genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3. Als dieren als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen dieren, behorende tot de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 4. Als beschermde inheemse dier- en plantensoorten als bedoeld in artikel 16b, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen de soorten, genoemd in bijlage 4 bij deze regeling.

 • 5. Als diersoorten als bedoeld in artikel 16h, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden aangewezen de soorten, genoemd in de bijlagen 5 tot en met 7 bij deze regeling.

Artikel 1c

Van het verbod, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, wordt ten behoeve van de bestrijding van ziekten, plagen of onkruiden vrijstelling verleend voor het houden van dieren, behorende tot de soorten genoemd in bijlage 6 bij deze regeling, met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten.

Artikel 2

 • 1. De vrijstellingen, bedoeld in deze regeling, gelden slechts voorzover:

  • a. met betrekking tot de aanvraag, afgifte, vorm, inhoud, overlegging en geldigheid en het gebruik van invoervergunningen, uitvoervergunningen, kennisgevingen van invoer en certificaten, dan wel afschriften daarvan, alsmede van merken en etiketten is voldaan aan hetgeen daarover in de basis- en uitvoeringsverordening is bepaald, en

  • b. het bewijs daarvan door de houder van de betrokken specimens desgevraagd aan de ambtenaren belast met de handhaving van de wet wordt overgelegd.

 • 2. De vrijstellingen genoemd in deze regeling gelden met inachtneming van artikel 43 van de uitvoeringsverordening.

§ 3. Invoer vanuit een derde land van specimens bestemd voor een lid-staat

Artikel 3

 • 1. Indien is voldaan aan artikel 4, eerste onderscheidenlijk tweede, derde of vierde lid, van de basisverordening, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen het grondgebied van Nederland brengen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, die vanuit een derde land op het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht en bestemd zijn voor Nederland.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt vanaf de plaats van binnenkomst in Nederland tot de plaats van bestemming een vrijstelling van het verbod op het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, specimens van soorten, behorende tot beschermde inheemse dier- of plantensoorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, alsmede specimens van soorten als aangewezen in artikel 2 of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, voorzover deze soorten voorkomen op één van de bijlagen bij de basisverordening.

Artikel 4

 • 1. Indien is voldaan aan artikel 4, eerste onderscheidenlijk tweede, derde of vierde lid, van de basisverordening, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, die vanuit een derde land op het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht en bestemd zijn voor een andere lid-staat dan Nederland.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt vanaf de plaats van binnenkomst in Nederland tot aan de grens een vrijstelling van het verbod op het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, specimens van soorten, behorende tot beschermde inheemse dier- of plantensoorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, alsmede specimens van soorten als aangewezen in artikel 2 of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, voorzover deze soorten voorkomen op één van de bijlagen bij de basisverordening.

Artikel 5

De vrijstellingen genoemd in deze paragraaf gelden met inachtneming van artikel 23 van de uitvoeringsverordening.

§ 4. Doorvoer vanuit een derde land van specimens bestemd voor een derde land

Artikel 6

 • 1. Van de verboden op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, alsmede het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt ten behoeve van doorvoer vrijstelling verleend voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, die zijn verzonden vanuit een derde land en via Nederland bestemd zijn voor een derde land.

 • 2. Van de verboden op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, alsmede op het vervoeren, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt ten behoeve van doorvoer vrijstelling verleend voor dieren en producten van dieren van de soorten, genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, die zijn verzonden vanuit een derde land en bestemd zijn voor doorvoer via Nederland naar een derde land.

 • 3. De vrijstellingen als bedoeld in het eerste lid gelden met inachtneming van artikel 7, tweede lid, van de basisverordening.

§ 5. Intracommunautair verkeer

Artikel 7

Ten behoeve van het intracommunautaire verkeer geldt een vrijstelling van artikel 13, eerste lid, van de wet, voor het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van:

 • a. specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, voorzover betreffende specimens aantoonbaar overeenkomstig de in een lid-staat geldende wetgeving en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening zijn verkregen;

 • b. geprepareerde producten van dieren, waarop het verbod als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de wet van toepassing is, niet behorende tot soorten als bedoeld in onderdeel a, voorzover betreffende producten aantoonbaar overeenkomstig de in een lid-staat geldende wetgeving zijn verkregen.

§ 6. Uitvoer of wederuitvoer vanuit een lid-staat van specimens bestemd voor een derde land

Artikel 8

 • 1. Indien is voldaan aan artikel 5, eerste onderscheidenlijk vierde lid, van de basisverordening, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B of C bij de basisverordening, die vanuit Nederland of vanuit een andere lid-staat via Nederland buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht.

 • 2. Indien een fytosanitair certificaat, dat voldoet aan artikel 8, zesde en zevende lid, van de uitvoeringsverordening, is afgegeven door de Plantenziektenkundige Dienst of door een bevoegde administratieve instantie van een andere lid-staat, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor kunstmatig gekweekte hybriden van niet van een annotatie voorziene soorten genoemd in bijlage A bij de basisverordening en kunstmatig gekweekte planten van soorten, genoemd in bijlage B of C bij de basisverordening, die vanuit Nederland of vanuit een andere lid-staat via Nederland buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, geldt ten behoeve van uitvoer een vrijstelling voor het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet, voor specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, specimens van soorten, behorende tot beschermde inheemse dier- of plantensoorten, genoemd in bijlage B of C bij de basisverordening, alsmede specimens van soorten als aangewezen in artikel 2 of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, voorzover deze soorten voorkomen op één van de bijlagen bij de basisverordening.

 • 4. Van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor specimens van soorten, genoemd in bijlage D bij de basisverordening, die vanuit Nederland of vanuit een andere lid-staat via Nederland buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap worden gebracht.

§ 6. Persoonlijke bezittingen of huisraad

Artikel 9

Indien voldaan is aan artikel 7, derde lid, van de basisverordening en artikel 27 onderscheidenlijk artikel 28 van de uitvoeringsverordening, geldt een vrijstelling van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen alsmede het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor dode specimens, delen daarvan of daaruit verkregen producten van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, die vallen onder persoonlijke bezittingen of huisraad die vanuit een derde land op het grondgebied van de Gemeenschap worden gebracht en bestemd zijn voor een lid-staat of die vanuit een lid-staat worden uitgevoerd naar een derde land.

§ 7. Handel in specimens binnen de Europese Gemeenschap

Artikel 10 (handel)

 • 1. Met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of het onder zich hebben, geldt een vrijstelling van de verboden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor:

  • a. specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, indien een certificaat is afgegeven op grond van artikel 8, derde lid, van de basisverordening;

  • b. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage VIII bij de uitvoeringsverordening genoemde diersoorten en de hybriden daarvan, indien voldaan is aan artikel 32, onderdeel a, bij de uitvoeringsverordening;

  • c. kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening;

  • d. meer dan 50 jaar geleden verkregen bewerkte specimens, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, als omschreven in artikel 2, onder w, van de basisverordening.

 • 2. Onverminderd artikel 13, vierde lid, van de wet, geldt met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben, een vrijstelling van de verboden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, indien kan worden aangetoond dat betreffende specimens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening in Nederland zijn gebracht of verkregen.

 • 3. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn van toepassing, voorzover voldaan is aan de krachtens artikel 18 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten gestelde regels.

 • 4. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op aan de natuur onttrokken specimens van soorten die voorkomen op bijlage IV bij richtlijn 92/43 EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206).

§ 8. Vrijstelling bezitsverbod uitheemse diersoorten

Artikel 11

 • 1. Van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet geldt een vrijstelling voor dode specimens van in gevangenschap geboren en gefokte of uit het wild afkomstige dieren, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, indien:

  • a. het meer dan 50 jaar geleden verkregen bewerkte specimens betreft als omschreven in artikel 2, onder w, van de basisverordening;

  • b. het persoonlijke bezittingen of huisraad betreft als omschreven in artikel 2, onderdeel j, van de basisverordening of

  • c. kan worden aangetoond dat betreffende specimens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening in Nederland zijn gebracht of verkregen.

 • 2. Onverminderd artikel 13, vierde lid, van de wet, geldt een vrijstelling van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor levende en dode specimens van in gevangenschap geboren en gefokte dieren, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, indien kan worden aangetoond dat de dieren in Nederland zijn gefokt, of indien het eieren, nesten of producten van die soorten betreft, betrokken producten van gefokte dieren afkomstig zijn.

 • 3. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:

  • a. aan de natuur onttrokken dode specimens van soorten die voorkomen op bijlage IV, letter a), bij richtlijn 92/43 EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

  • b. te prepareren producten van dieren, behorende tot de soorten roofvogels (orde Falconiformes) of uilen (orde Strigiformes), behorende tot beschermde uitheemse soorten, genoemd in bijlage A of B bij de basisverordening;

  • c. dode specimens van soorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, voorzover het betreft botten en daarvan of daarmede vervaardigde producten van de tijger (Panthera tigris) en hoorns en daarvan of daarmede vervaardigde producten anders dan jachttrofeeën van Ceratotherium simum simum afkomstig van de populatie van Zuid-Afrika, van de soorten van de familie neushoorns (Rhinocerotidea);

  • d. levende specimens van soorten, behorende tot de orde van de primaten (Primates), de familie van de katachtigen (Felidae) genoemd in Bijlage 3 van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet of de fretkat (Cryptoprocta ferox), genoemd in bijlage B bij de basisverordening, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage B bij de basisverordening;

  • e. voorzover het het bezit in het veld betreft, levende specimens van de soorten roofvogels (orde Falconiformes) of uilen (orde Strigiformes), behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage B bij de basisverordening.

§ 9. Vrijstelling bezitsverbod gefokte vogels

Artikel 12

 • 1. Van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet geldt een vrijstelling voor levende en dode specimens van in gevangenschap geboren en gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse diersoorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, en levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte vogels, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, indien kan worden aangetoond dat de vogels gefokt zijn, of, indien het eieren, nesten of producten van die vogels betreft, betrokken producten van gefokte vogels afkomstig zijn en voorzover:

  • a. deze vogels zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring, met uitzondering van de vogelsoorten, bedoeld in bijlage VIII bij de uitvoeringsverordening, voorzover deze soorten niet van een annotatie zijn voorzien;

  • b. registratie heeft plaatsgevonden in de administratie, bedoeld in artikel 8 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

  • c. voldaan is aan de krachtens artikel 18 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten gestelde regels.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt eveneens voor levende en dode specimens van in gevangenschap geboren en gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse of uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, indien deze vogels in overeenstemming met artikel 36 van de uitvoeringsverordening zijn voorzien van een microchiptransponder.

 • 3. Indien een naadloos gesloten pootring of microchiptransponder als bedoeld in het eerste of tweede lid, wegens lichamelijke kenmerken van de betrokken specimens aantoonbaar niet veilig kan worden aangebracht, geldt de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, eveneens, indien een daartoe strekkende door de Minister of een door een overheidsorgaan van een andere lid-staat afgegeven verklaring kan worden overgelegd.

 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. te prepareren producten van dieren, behorende tot de orde roofvogels (Falconidae) of uilen (Strigiformes), behorende tot beschermde inheemse of uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A of B bij de basisverordening;

  • b. levende specimens van de soort havik (Accipiter gentilis), behorende tot beschermde inheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening;

  • c. onverminderd onderdeel b, voorzover het het bezit in het veld betreft, levende specimens van de soorten roofvogels (orde Falconiformes) of uilen (orde Strigiformes), behorende tot beschermde inheemse of uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A of B bij de basisverordening.

Artikel 13

 • 1. In Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels als bedoeld in artikel 12, eerste lid, met uitzondering van de vogelsoorten, bedoeld in bijlage VIII bij de uitvoeringsverordening, voorzover deze soorten niet van een annotatie zijn voorzien, zijn aantoonbaar rechtmatig voorzien van een door de Minister op aanvraag afgegeven naadloos gesloten pootring.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid, geldt eveneens voor in andere staten dan Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels, die voorzien zijn van een merkteken, dat aantoonbaar overeenkomstig de in die andere staat geldende regelgeving en met inachtneming van artikel 36 van de basisverordening is afgegeven en aangebracht.

§ 10. Vrijstelling bezitsverbod gefokte gewervelde dieren, niet zijnde vogels

Artikel 14

 • 1. Van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet geldt een vrijstelling voor levende specimens van in gevangenschap geboren en gefokte gewervelde dieren, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, die geen in gevangenschap geboren en gefokte vogels zijn, indien kan worden aangetoond dat de betreffende dieren gefokt zijn en voorzover:

  • a. gewervelde dieren in overeenstemming met artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de uitvoeringsverordening, zijn voorzien van een microchiptransponder en

  • b. voldaan is aan de krachtens artikel 18 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten gestelde regels.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt eveneens, indien in overeenstemming met artikel 36 van de uitvoeringsverordening een ander merkteken is aangebracht, voorzover de Minister of een overheidsorgaan van een andere lid-staat dan Nederland een schriftelijke verklaring heeft afgegeven.

 • 3. Indien een microchiptransponder of een ander merkteken als bedoeld in het eerste of tweede lid, wegens lichamelijke kenmerken van de betrokken specimens aantoonbaar niet veilig kan worden aangebracht, geldt de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, eveneens, indien een daartoe strekkende door de Minister of een door een overheidsorgaan van een andere lid-staat afgegeven verklaring kan worden overgelegd.

 • 4. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste lid, zijn niet van toepassing op levende specimens van soorten, behorende tot de orde van de primaten (Primates) of de familie van de katachtigen (Felidae), behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening.

Artikel 14a

 • 1. Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet, voor het onder zich hebben van levende of dode wolven, indien kan worden aangetoond dat:

  • de dieren in gevangenschap zijn geboren en gefokt, en

  • dat de dieren vóór 1 juli 2014 in Nederland zijn gebracht of verkregen.

 • 2. Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor het onder zich hebben van producten van wolven, indien kan worden aangetoond dat die producten afkomstig zijn van wolven als bedoeld in het eerste lid.

§ 11. Vrijstelling bezitsverbod plantensoorten

Artikel 15

 • 1. Van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet geldt een vrijstelling voor dode specimens van kunstmatig gekweekte of uit het wild afkomstige planten, behorende tot beschermde uitheemse plantensoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, indien:

  • a. het meer dan 50 jaar verkregen bewerkte specimens betreft als omschreven in artikel 2, onder w, van de basisverordening;

  • b. het persoonlijke bezittingen of huisraad betreft als omschreven in artikel 2, onderdeel j, van de basisverordening of indien

  • c. kan worden aangetoond dat betreffende specimens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening in Nederland zijn gebracht of verkregen.

 • 2. Onverminderd artikel 13, vierde lid, van de wet, geldt een vrijstelling van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor levende en dode specimens van kunstmatig gekweekte planten, behorende tot beschermde uitheemse plantensoorten, genoemd in bijlage B, C of D bij de basisverordening, indien kan worden aangetoond dat de planten in Nederland zijn gekweekt, of, indien het producten van die planten betreft, betrokken producten van gekweekte planten afkomstig zijn.

 • 3. Van het verbod op het onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet geldt een vrijstelling voor levende en dode specimens van kunstmatig gekweekte planten, behorende tot beschermde inheemse plantensoorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, en levende specimens van kunstmatig gekweekte planten, behorende tot beschermde uitheemse plantensoorten, genoemd in bijlage A bij de basisverordening, indien kan worden aangetoond dat betreffende specimens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening in Nederland zijn gebracht of verkregen, of, indien kan worden aangetoond dat de planten in Nederland zijn gekweekt, of, indien het producten van die planten betreft, betrokken producten van gekweekte planten afkomstig zijn.

 • 4. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, zijn van toepassing, voorzover voldaan is aan de krachtens artikel 18 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten gestelde regels.

 • 5. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op aan de natuur onttrokken dode specimens van soorten die voorkomen op bijlage IV, letter b), bij richtlijn 92/43 EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206).

§ 12. Vrijstelling vervoersverbod

Artikel 16

 • 1. Indien kan worden aangetoond dat specimens van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en de uitvoeringsverordening rechtmatig binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht of verkregen, geldt, met inachtneming van artikel 9 van de basisverordening, een vrijstelling van het verbod op het vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor levende specimens van de soorten roofvogels (orde Falconiformes) of uilen (orde Strigiformes), behorende tot beschermde inheemse of uitheemse diersoorten, zoals opgenomen in bijlage A of B bij de basisverordening, voorzover het het vervoer in het veld betreft.

Artikel 17. (bewijs gefokte havik)

Onverminderd de bepalingen van de basisverordening en de uitvoeringsverordening, wordt een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de wet van de verboden voor het vervoer of onder zich hebben van een levende gefokte havik (Accipiter gentilis) slechts verleend, indien in overeenstemming met artikel 25 van de uitvoeringsverordening de aanvrager door het overleggen van DNA-fingerprints van zowel de oudervogels als de jonge vogel het bewijs levert dat de vogels inderdaad in gevangenschap zijn gefokt.

§ 13. Specimens bestemd voor wetenschappelijke instellingen

Artikel 18

Van de verboden op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, vervoeren en onder zich hebben, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor specimens uit herbaria en andere geconserveerde, gedroogde of ingesloten specimens uit musea en voor levende planten, van soorten genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, indien is voldaan aan artikel 7, vierde lid, van de basisverordening en artikel 22 van de uitvoeringsverordening.

§ 14. Overige vrijstellingen

Artikel 19. (kunstmatig gekweekte planten en gefokte dieren, die niet vallen onder basisverordening)

 • 1. Van de verboden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor in gevangenschap geboren en gefokte dieren of kunstmatig gekweekte planten, behorende tot beschermde uitheemse dier- of plantensoorten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, indien:

  • a. kan worden aangetoond dat de planten in Nederland gekweekt of de dieren in Nederland gefokt zijn, of, indien het producten van die planten of dieren betreft, betrokken producten van gekweekte planten of gefokte dieren afkomstig zijn, of,

  • b. bedoelde gefokte dieren of gekweekte planten of producten daarvan aantoonbaar in overeenstemming met de in een lid-staat geldende regelgeving zijn verkregen.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing, voorzover voldaan is aan de krachtens artikel 18 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten gestelde regels.

Artikel 20. (specimens van pelsdieren)

 • 1. Van de verboden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor dieren en producten van dieren van de soorten, genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt niet voor het vanuit derde landen binnen het grondgebied van Nederland brengen van pelzen en goederen die pelzen of delen daarvan bevatten, tenzij voldaan is aan Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (PbEG L 308) en Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 januari 1997 tot vaststelling van bepalingen betreffende de certificatie van pelzen en goederen die vallen onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad (PbEG L 8).

Artikel 20a. (aal)

 • 1. Van de verboden, bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet, en het verbod op het onder zich hebben van beschermde inheemse diersoorten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet, wordt vrijstelling verleend voor de aal (Anguilla anguilla).

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is alleen van toepassing, indien kan worden aangetoond:

  • dat is voldaan aan het bij of krachtens de Visserijwet 1963 bepaalde, of

  • dat de aal in Nederland is gebracht of verkregen overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening.

Artikel 20b. (zeehonden)

 • 1. De verboden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet, gelden niet ten aanzien van producten van dieren van de soorten, genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, voor zover is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3 van verordening (EG) 1007/2009, en evenmin ten aanzien van dieren van deze soorten.

 • 2. De artikelen 3 tot en met 5, 7 tot en met 11 en 16 zijn niet van toepassing op producten van dieren van de soorten, bedoeld in het eerste lid, die eveneens worden genoemd in bijlage A, B, C of D bij de basisverordening, tenzij is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 1007/2009.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling is niet van toepassing op het vanuit andere landen dan lidstaten van de Europese Unie binnen het grondgebied van Nederland brengen van huiden van jonge dieren, of delen of producten daarvan, van de soorten klapmuts (Cystophora cristata) en zadelrob (Phoca groenlandica), voor zover deze producten niet afkomstig zijn van de traditionele jacht van de Inuit en andere inheemse gemeenschappen.

§ 15. Overige en slotbepalingen

Artikel 21

Een wijziging van bijlage IV bij Richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) geldt voor de toepassing van deze regeling met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 22

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 75, tweede lid, van de Flora- en faunawet en artikel 17a van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten in werking treden.

Artikel 23

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 5 maart 2002.
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber

Bijlage 1, als bedoeld in artikel 1b, eerste lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Aardmuis

Microtus agrestis

Boommarter

Martes martes

Boomspitsmuis

Sorex coronatus

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Bosspitsmuis

Sorex araneus

Brandmuis

Apodemus agrarius

Bunzing

Mustela putorius

Damhert

Dama dama

Dwergmuis

Micromys minutus

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Edelhert

Cervus Elaphus

Grote bosmuis

Apodemus flavicollis

Haas

Lepus europaeus

Hermelijn

Mustela erminea

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Mol

Talpa europaea

Ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

Ree

Capreolus capreolus

Rosse woelmuis

Clethrionoms glareolus

Steenmarter

Martes foina

Veldmuis

Microtus arvalis

Veldspitsmuis

Crocidura leucodon

Vos

Vulpes vulpes

Waterspitsmuis

Neomys fodiens

Wezel

Mustela nivalis

Wijngaardslak

Helix pomatia

Wild zwijn

Sus scrofa

Woelrat

Arvicola terrestris

Bijlage 2, als bedoeld in artikel 1b, tweede lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Ekster

Pica pica

Holenduif

Columba oenas

Huismus

Passer domesticus

Kauw

Corvus monedula

Knobbelzwaan

Cygnus olor

Kokmeeuw

Larus ridibundus

Mol

Talpa europaea

Rietgans

Anser fabalis

Roek

Corvus frugilegus

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Turkse tortel

Streptopelia decaocto

Veldmuis

Microtus arvalis

Vlaamse gaai

Garrulus glandarius

Vos

Vulpes vulpes

Waterhoen

Gallinula chloropus

Zilvermeeuw

Larus argentatus

Zwarte kraai

Corvus corone corone

Bijlage 3, als bedoeld in artikel 1b, derde lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Alpensneeuwhoen

Lagopus mutus

Auerhoen

Tetrao urogallus

Barbarijse patrijs

Alectoris barbara

Bokje

Lymnocryptes minimus

Damhert

Dama dama

Edelhert

Cervus elaphus

Eidereend

Somateria mollissima

Fazant

Phasianus colchicus

Goudplevier

Pluvialis apricaria

Grauwe gans

Anser anser

Haas

Lepus europaeus

Houtduif

Columba palumbus

Houtsnip

Scolopax rusticola

Kolgans

Anser albifrons

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Korhoen (Britse populaties)

Tetrao tetrix (Britse populaties)

Kuifeend

Aythya fuligula

Meerkoet

Fulica atra

Moerassneeuwhoen

Lagopus lagopus

Patrijs

Perdix perdix

Pijlstaart

Anas acuta

Ree

Capreolus capreolus

Rode patrijs

Alectoris rufa

Slobeend

Anas clypeata

Smient

Anas penelope

Tafeleend

Aythya ferina

Toppereend

Aythya marila

Watersnip

Gallinago gallinago

Wild zwijn

Sus scrofa

Wilde eend

Anas platyrhynchos

Wintertaling

Anas crecca

Zwarte zee-eend

Melanitta nigra

Bijlage 4, als bedoeld in artikel 1b, vierde lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Vaatplanten

 

Aardaker

Lathyrus tuberosus

Akkerklokje

Campanula rapunculoides

Brede wespenorchis

Epipactis helleborine

Breed klokje

Campanula latifolia

Dotterbloem1

Caltha palustris

Gewone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

Grasklokje

Campanula rotundifolia

Grote kaardenbol

Dipsacus fullonum

Kleine maagdenpalm

Vinca minor

Knikkende vogelmelk

Ornithogalum nutans

Koningsvaren

Osmunda regalis

Slanke sleutelbloem

Primula elatior

Zwanebloem

Butomus umbellatus

   

Zoogdieren

 

Aardmuis

Microtus agrestis

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Bunzing

Mustela putorius

Dwergmuis

Micromys minutus

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Egel

Erinaceus europaeus

Gewone bosspitsmuis

Sorex araneus

Haas

Lepus europeus

Hermelijn

Mustela erminea

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

Ree

Capreolus capreolus

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

Tweekleurige bosspitsmuis

Sorex coronatus

Veldmuis

Microtus arvalis

Vos

Vulpes vulpes

Wezel

Mustela nivalis

Woelrat

Arvicola terrestris

   

Amfibieën

 

Bruine kikker

Rana temporaria

Gewone pad

Bufo bufo

Kleine watersalamander

Triturus vulgaris

Meerkikker

Rana ridibunda

Middelste groene kikker

Rana esculenta

   

Mieren

 

Behaarde rode bosmier

Formica rufa

Kale rode bosmier

Formica polyctena

Stronkmier

Formica truncorum

Zwartrugbosmier

Formica pratensis

   

Slakken

 

Wijngaardslak

Helix pomatia

Bijlage 5, als bedoeld in artikel 1b, vijfde lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Insecta (insecten)

Coleoptera (kevers)

Adalia bipunctata (Linnaeus 1758)

Aleochara bilineata (Gyllenhal 1810)

Atheta coriaria (Kraatz 1856)

Chilocorus baileyi Blackburn 1890

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus 1758)

Chilocorus circumdatus (Schoenherr 1808)

Chilocorus nigritus (Fabricius 1798)

Clitostethus arcuatus (Rossi 1794)

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 1853

Delphastus catalinae (Horn 1895)

Exochomus laeviusculus Weise 1909

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus 1758)

Holobus flavicornis (Boisduval & Lacordaire 1835) [=Oligota flavicornis (Boisd. et Lac. 1835)]

Nephus includens (Kirsch 1870)

Rhyzobius forestieri (Mulsant 1853)

Rhyzobius lophanthae (Blaisdell 1892 [=Lindorus lophanthae (Blaisdell 1892)]

Rodolia cardinalis (Mulsant 1850) [=Vedalia cardinalis (Mulsant 1850)]

Scymnus rubromaculatus (Goeze 1777)

Stethorus punctillum (Weise 1891)

Diptera (tweevleugeligen)

Aphidoletes aphidimyza (Rondani 1847)

Coenosia attenuata (Stein 1903)

Episyrphus balteatus (De Geer 1776)

Feltiella acarisuga (Vallot 1827) [=Therodiplosis persicae (Kieffer 1912)]

Hemiptera – Heteroptera (roofwantsen)

Anthocoris nemoralis (Fabricius 1794)

Anthocoris nemorum (Linnaeus 1761)

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff 1804)

Macrolophus melanotoma A.Costa 1853 [=Macrolophus caliginosus (Wagner) 1950]

Orius (Dimorphella) albidipennis (Reuter 1884)

Orius (Heterorius) majusculus (Reuter 1879)

Orius (Orius) laevigatus (Fieber 1860)

Picromerus bidens (Linnaeus 1758)

Hymenoptera (sluipwespen)

Anagrus atomus (Linnaeus 1767)

Anagyrus dactylopii (Howard 1898)

Anagyrus fusciventris (Girault 1915)

Anagyrus pseudococci (Girault 1915)

Anaphes iole (Girault 1911)

Aphelinus abdominalis (Dalman 1820)

Aphelinus mali (Haldeman 1860)

Aphelinus varipes (Förster 1841)

Aphidius colemani (Viereck 1912)

Aphidius ervi (Haliday 1834)

Aphidius matricariae (Haliday 1834)

Aphytis diaspidis (Howard 1881)

Aphytis holoxanthus (DeBach 1960)

Aphytis lignanensis (Compere 1955)

Aphytis melinus (DeBach 1959)

Aprostocetus hagenowii (Ratzeburg 1852)

Arrhenophagus albitibiae (Girault 1915)

Blastothrix brittanica (Girault 1920)

Bracon (Habrobracon) hebetor (Say 1836)

Coccidencyrtus ochraceipes (Gahan 1927)

Coccidoxenoides peregrina (Girault 1915) [=Pauridia peregrina (Timberlake 1919)]

Coccophagus cowperi (Girault 1917)

Coccophagus gurneyi (Compere 1929)

Coccophagus lycimnia (Walker 1839)

Coccophagus pulvinariae (Compere 1931

Coccophagus rusti (Compere 1928)

Coccophagus scutellaris (Dalman 1825)

Comperiella bifasciata Howard 1906)

Cotesia glomerata (Linnaeus 1758)

Cotesia rubecola (Marshall 1885)

Dacnusa sibirica (Telenga 1934)

Diglyphus isaea (Walker 1838)

Encarsia citrina (Craw 1891)

Encarsia formosa (Gahan 1924)

Encarsia guadeloupae (Viggiani 1987)

Encarsia hispida (DeSantis 1948)

Encarsia protransvena (Viggiani 1985)

Encyrtus infelix (Embleton 1902)

Encyrtus lecaniorum (Mayr 1876)

Eretmocerus eremicus (Rose & Zolnerowich 1997)

Eretmocerus mundus (Mercet 1931)

Gyranusoidea litura (Prinsloo 1983)

Leptomastidea abnormis (Girault 1915)

Leptomastix dactylopii (Howard 1885)

Leptomastix epona (Walker 1844)

Leptomastix histrio (Förster 1856)

Metaphycus flavus (Howard 1881)

Metaphycus helvolus (Compere 1926)

Metaphycus lounsburyi (Howard 1898) [=Metaphycus bartletti (Annecke & Mynhardt 1972)]

Metaphycus stanleyi (Compere 1940)

Metaphycus swirskii (Annecke & Mynhardt 1979)

Meteorus gyrator (Thunberg 1822)

Microterys flavus (Howard 1881)

Ophelosia crawfordi (Riley 1890)

Praon volucre (Haliday 1833)

Pseudaphycus flavidulus (Brèthes 1916)

Pseudaphycus maculipennis (Mercet 1923)

Scutellista caerulea (Fonscolombé 1832) [=Scutellista cyanea (Motschulsky 1859)]

Synacra paupera (Macek 1995)

Tetracnemoidea brevicornis (Girault 1915) [=Hungariella pretiosa (Girault 1915)]

Tetracnemoidea peregrina (Compere 1939) [=Hungariella peregrina (Compere 1939)]

Tetrastichus coeruleus (Nees 1834) [=Tetrastichus asparagi (Crawford 1909)]

Thripobius semiluteus (Boucek 1977)

Trichogramma brassicae (Bezdenko 1968) [=Trichogramma maidis (Pintureau & Voegelé 1980)]

Trichogramma evanescens (Westwood 1833)

Neuroptera (gaasvliegen)

Chrysoperla carnea (Stephens 1836) [=Chrysopa carnea (Stephens 1836)]

Coniopteryx tineiformis (Curtis 1834)

Conwentzia psociformis (Curtis 1834)

Sympherobius fallax (Navás 1908) [=Sympherobius sanctus (Tjeder 1939)]

Thysanoptera (rooftripsen)

Aeolothrips intermedius (Bagnall 1934)

Aleurodothrips fasciapennis (Franklin 1908)

Franklinothrips megalops (Trybom 1912) [=Franklinothrips myrmicaeformis (Zanon 1924)]

Franklinothrips vespiformis (Crawford 1909)

Karnyothrips melaleucus (Bagnal 1911)

Arachnida (spinachtigen)

Acari – Mesostigmata (roofmijten)

Phytoseiidae

Amblyseius andersoni (Chant 1957) [=Amblyseius potentillae (Garman 1958)]

Amblyseius largoensis (Muma 1955)

Euseius finlandicus (Oudemans 1915)

Euseius scutalis (Athias-Henriot 1958)

Iphiseius degenerans (Berlese 1889) [= Amblyseius degenerans (Berlese 1889)]

Metaseiulus occidentalis (Nesbitt 1951) [=Typhlodromus occidentalis, Galendromus occidentalis]

Neoseiulus barkeri (Hughes 1948) [=Amblyseius barkeri (Hughes 1948); Amblyseius mckenziei (Schuster et Pritchard 1963)]

Neoseiulus cucumeris (Oudemans 1930) [=Amblyseius cucumeris (Oudemans 1930)]

Neoseiulus fallacis (Garman 1948) [=Amblyseius fallacis (Garman 1948)]

Phytoseiulus longipes (Evans 1958) [=Mesoseiulus longipes (Evans 1958)]

Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot 1957)

Phytoseius finitimus (Ribaga 1904)

Typhlodromips montdorensis (Schicha 1979) [=Amblyseius montdorensis (Schicha 1979)]

Typhlodromips swirskii (Athias-Henriot 1962) [=Amblyseius swirskii (Athias-Henriot 1962)]

Typhlodromus athiasae (Hirschmann 1962)

Typhlodromus doreenae (Schicha 1987)

Typhlodromus pyri (Scheuten 1857) [=Galendromus pyri (Scheuten 1857)]

Laelapidae

Galeolaelaps aculeifer (Canestrini 1884) [=Hypoaspis aculeifer (Canestrini 1884)]

Stratiolaelaps miles (Berlese 1892) [=Hypoaspis miles (Geolaelaps miles)]

Parasitidae

Pergamasus quisquiliarum (Canestrini 1882)

Acari – Prostigmata (roofmijten)

Eupalopsellidae

Saniosulus nudus (Summers 1960)

Cheyletidae

Cheyletus eruditus (Schrank 1781)

Nematoda (Entomopathogene aaltjes)

Strongylida – Heterorhabditidae

Heterorhabditis bacteriophora (Poinar 1976) [=Heterorhabditis heliothidis (Khan, Brooks & Hirschmann 1976)]

Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackson & Klein 1988)

Rhabditida – Steinernematidae

Steinernema carpocapsae (Weiser 1955) [=Neoaplectana carpocapsae (Weiser 1955)]

Steinernema feltiae [=Neoaplectana feltiae (Filipjev 1934), Neoplectana bibionis (Bovien 1937), Neoaplectana leucaniae (Hoy 1954)]

Steinernema glaseri (Steiner 1929)

Steinernema kraussei (Steiner 1923)

Chilopoda (duizendpoten)

Lamyctinus coeculus (Brölemann 1889) [=Lamyctes coeculus (Brölemann 1889)]

Bijlage 6, als bedoeld in de artikelen 1b, vijfde lid, en 1c van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

A. Ondersteunende organismen (banker-systemen, pest-in-first, voeding)

Insecta (insecten)

Hemiptera – Aphididae (bladluizen)

Rhopalosiphum padi (Linnaeus 1758)

Sitobion (Sitobion) avenae (Fabricius 1775)

Hemiptera – Aleyrodidae (wittevliegen)

Trialeurodes vaporariorum (Westwood 1856)

Lepidoptera (vlinders)

Ephestia kuehniella Zeller 1879 (als steriele eieren)

Sitotroga cereallela (Olivier 1879) (als steriele eieren)

Arachnida (spinachtigen)

Acarina (mijten)

Acarus siro (Linnaeus 1758)

Tyrophagus putrescentiae (Schrank 1781)

Tetranychus urticae (Koch 1836)

B. Begeleidende organismen

Insecta (insecten)

Diptera

Bradysia difformis (Frey 1948) [=Bradysia paupera (Tuomikoski 1960)]

Chromatomyia syngenesiae (Hardy 1849) [=Phytomyza chrysanthemi, (Kowarz in Lintner 1891)]

Hemiptera – Aphididae (bladluizen)

Aphis (Aphis) gossypii (Glover 1877)

Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) pisum (Harris 1776)

Macrosiphum (Macrosiphum) euphorbiae (Thomas 1878)

Hemiptera – (dop-, wol- en schildluizen)

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret 1869)

Aspidiotus nerii (Bouché)

Coccus hesperidum (Linnaeus 1758)

Diaspis boisduvalii (Signoret 1869)

Icerya purchasi (Maskell 1878)

Pinnaspis aspidistrae (Signoret 1869)

Planococcus citri (Risso 1813)

Pseudococcus viburni (Signoret 1875) [=Pseudococcus affinis (Fernald 1903)]

Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti 1867)

Pulvinaria floccifera (Westwood 1870)

Saissetia coffeae (Delplanche 1859)

Saissetia oleae oleae (Olivier 1791)

Lepidoptera (vlinders)

Galleria mellonella (Linnaeus 1758)

Pieris brassicae (Linnaeus 1758)

Pieris rapae (Linnaeus 1758)

Spodoptera exigua (Hübner 1808)

Thysanoptera (tripsen)

Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché 1833)

Hercinothrips femoralis (O.M. Reuter 1891)

Parthenothrips dracaenae (Heeger 1854)

Dictyoptera (kakkerlakken)

Periplaneta australasiae (Fabricius 1775)

Entognata

Collembola – Isotomidae (springstaarten)

Folsomia candida (Willem 1902)

Symphyla

Scutigeromorpha – Scutigerellidae (wortelduizendpoten)

Scutigerella immaculata (Newport 1845)

Bijlage 7, als bedoeld in artikel 1b, vijfde lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

1. INSECTEN

Diptera (tweevleugeligen)

– Delia antiqua (Meigen 1826) – uienvlieg (bestraalde mannetjes)

 

 

1. met uitzondering van de spindotterbloem (Caltha palustris ssp. araneosa)