[Regeling van 11 december 2011, Stcrt. 2001, 241. Inwerkingtreding: 1 april 2002 (Stb. 2001, 656)]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, houdende bepalingen voor beheer en schadebestrijding aangericht door dieren (Regeling beheer en schadebestrijding dieren)

11 december 2001/nr. TRCJZ/2001/15319
Directie Juridische Zaken

     De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de artikelen 65, derde en vijfde lid, en 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

     Besluit:

 

Artikel 1

Als handelingen als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de Flora- en faunawet zijn ten aanzien van de bij artikel 2 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren aangewezen soorten de handelingen, genoemd in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de Flora- en faunawet, toegestaan, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij, wateren en schade aan de fauna.

Artikel 2

Als diersoorten als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet zijn aangewezen de soorten genoemd in bijlage 1 in bij deze regeling.

Artikel 2a

Het leggen van lokvoer is buiten de leefgebieden voor wilde zwijnen op de Veluwe en de Meinweg, alsmede in de nulstandgebieden binnen deze leefgebieden, en tot 1 april 2008 eveneens binnen het leefgebied voor wilde zwijnen op de Veluwe, beide zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaarten, niet voldoende effectief om het benodigde afschot op een andere wijze te realiseren dan bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Flora- en faunawet.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 65, derde en vijfde lid, en artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet in werking treden.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beheer en schadebestrijding dieren.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber
.

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren

Beschermde inheemse diersoorten
 

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

brandgans

Branta leucopsis

Canadese gans

Branta canadensis

damhert

Dama dama

edelhert

Cervus elaphus

grauwe gans

Anser anser

knobbelzwaan

Cygnus olor

konijn

Oryctolagus cuniculus

kolgans

Anser albifrons

ree

Capreolus capreolus

vos

Vulpes vulpes

wild zwijn

Sus scrofa

wilde eend

AAnas platyrhynchos

 
Andere diersoorten
 

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

beverrat

Myocastor coypus

grijze eekhoorn

Sciurus carollinensis

huiskraai

Corvus splendens

Indische gans

Anser indicus

marterhond

Nyctereutes procyonoides

moeflon

Ovis ammon

muntjak

Muntiacus reevesi

muskusrat

Ondatra zibethicus

Amerikaanse nerts

Mustela vison

nijlgans

Alopochen aegyptiacus

Pallas’ eekhoorn

Callosciurus erythraeus

rosse stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Siberische grond-

eekhoorn

Tamias sibericus

wasbeer

Procyon lotor

zwarte zwaan

CCygnus atratus

 
Verwilderde dieren
 

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

verwilderde duif

Columba livia forma domestica

verwilderde kat

Felis catus

Bijlage 2

[Ligt ter inzage bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag]