Nadere regelgeving:
- Ambtsinstructie commissaris van de Koning
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
- Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
- Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding
- Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
- Rechtspositiebesluit burgemeesters (vervallen)
- Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
- Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (vervallen)
- Rechtspositiebesluit wethouders (vervallen)
- Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 

 

WET van 14 februari 1992, Stb. 1992, 96, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten. Inwerkingtreding: 1 januari 1994 (Stb. 1993, 610).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).