Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

INSTELLINGSWET  PRODUCTSCHAP  VOOR  GEDISTILLEERDE  DRANKEN

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 30 september 1954, houdende instelling van een productschap voor gedistilleerde dranken

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad uit eigen beweging daartoe uitgebrachte advies over te gaan tot instelling van een productschap als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22, sedert gewijzigd) voor ondernemingen op het gebied van de bereiding van en de handel in spiritus, moutwijn en gedistilleerde dranken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1.
Er is een Productschap voor Gedistilleerde Dranken.
2.
Het productschap heeft zijn zetel te Schiedam.

Artikel 2

1.
Het productschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin:

spiritus, moutwijn of gedistilleerde dranken worden bereid;

de handel - met uitzondering van de aanvoer-, transito- en driehoekshandel - wordt uitgeoefend in spiritus, moutwijn of gedistilleerde dranken;

gedistilleerde dranken per glas worden verstrekt.

2.
In het eerste lid wordt verstaan onder:

gedistilleerde dranken: de alcoholhoudende producten, welke, al dan niet na be- of verwerking, kunnen dienen tot menselijke consumptie en waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande gedistilleerd accijns verschuldigd is, met uitzondering van spiritus en moutwijn;

spiritus: spiritus, welke als grondstof voor de bereiding van gedistilleerde dranken wordt afgezet.

3.
In deze wet, met uitzondering van de artikelen 3 en 8, wordt onder handel mede verstaan de werkzaamheid van tussenpersonen.

Artikel 3

Het Bestuur van het produktschap bestaat uit 28 leden. Daarvan worden benoemd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x