Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

INSTELLINGSWET  PRODUCTSCHAP  VOOR  SIERGEWASSEN

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 30 september 1954, houdende instelling van een productschap voor siergewassen

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad uit eigen beweging daartoe uitgebrachte advies over te gaan tot instelling van een productschap als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22, sedert gewijzigd) voor ondernemingen op het gebied van de teelt van en de handel in siergewassen en van het hoveniersbedrijf;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1.
Er is een Productschap voor Siergewassen.
2.
Het productschap heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 2

1.
Het productschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin:

siergewassen worden geteeld;

de handel - met uitzondering van de aanvoer-, transito- en driehoekshandel - in siergewassen of delen daarvan wordt uitgeoefend;

hovenierswerkzaamheden worden verricht.

2.
Als ondernemingen, bedoeld in het eerste lid, worden mede aangemerkt veilingen van de in dat lid bedoelde producten.
3.
In deze wet wordt verstaan onder siergewassen:
1e.
bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;
2e.
bloemkwekerijproducten, daaronder begrepen voortkwekingsmateriaal met uitzondering van zaden;
3e.
boomkwekerijproducten, daaronder begrepen voortkwekingsmateriaal met uitzondering van zaden.
4.
In deze wet wordt mede verstaan onder:

siergewassen: vruchtbomen - met inbegrip van kleinfruitteeltgewassen -, vruchtboomonderstammen, plantgoed van aardbeien, bos- en haagplantsoen, rozenonderstammen, kerstbomen en in het wild gegroeide producten, welke met het oog op de sierwaarde in het economisch verkeer worden gebracht;

handel: de werkzaamheid van tussenpersonen.

Artikel 3

Het bestuur van het productschap bestaat uit 24 leden. Daarvan worden benoemd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x