Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

INVOERINGSWET  INVORDERINGSWET  1990  (IIw 1990)

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 30 mei 1990, houdende inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Invorderingswet 1990 (Invoeringswet Invorderingswet 1990)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 te regelen alsmede de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen in te trekken en voorts de wetten waarin naar laatstbedoelde wet wordt verwezen of waarin invorderingsbepalingen dan wel aansprakelijkheidsbepalingen voorkomen die zijn ontleend aan fiscale invorderings- en aansprakelijkheidsbepalingen, aan te passen aan de bepalingen van de Invorderingswet 1990;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel II

[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel III

[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel IV

[Wijzigt de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen.]

Artikel V

[Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel VI

[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel VII

[Wijzigt de Wet op de vermogensbelasting 1964.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IX

[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel X

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966.]

Artikel XI

[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XII

[Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel XIV

[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XV

[Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen en de omzetbelasting.]

Artikel XVI

[Wijzigt de Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988.]

Artikel XVII

[Wijzigt de Waterstaatswet 1990.]

Artikel XVIII

[Wijzigt de Medische Tuchtwet.]

Artikel XIX

[Wijzigt de Ambtenarenwet 1929.]

Artikel XX

[Wijzigt de Wegenwet.]

Artikel XXI

[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel XXII

[Wijzigt de Herverkavelingswet Walcheren 1947.]

Artikel XXIII

[Wijzigt de Dienstplichtwet.]

Artikel XXIV

[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.]

Artikel XXV

[Wijzigt de Wet op de Bedrijfsorganisatie.]

Artikel XXVI

[Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.]

Artikel XXVII

[Wijzigt de Landbouwwet.]

Artikel XXVIII

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XXIX

[Wijzigt de Wet op de paramedische beroepen.]

Artikel XXX

[Wijzigt de Oorlogswet voor Nederland.]

Artikel XXXI

[Wijzigt de Ontgrondingenwet.]

Artikel XXXII

[Wijzigt de Jeugdspaarwet.]

Artikel XXXIII

[Wijzigt de Wet sloopregeling binnenvaart.]

Artikel XXXIV

[Wijzigt de Wet op de dierproeven.]

Artikel XXXV

[Wijzigt de Wet Bezitsvormingsfonds.]

Artikel XXXVI

[Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]

Artikel XXXVII

[Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse VeenkoloniŽn.]

Artikel XXXVIII

[Wijzigt de Bevoegdhedenwet waterschappen.]

Artikel XXXIX

[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]

Artikel XL

[Wijzigt de Prijzennoodwet.]

Artikel XLI

[Wijzigt de Landinrichtingswet.]

Artikel XLII

[Wijzigt de Wet van 21 mei 1986, houdende nadere wijziging van enige sociale verzekeringswetten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en enige fiscale wetten in verband met het misbruik van rechtspersonen.]

Artikel XLIII

[Wijzigt de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers.]

Artikel XLIV

[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel XLV

[Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel XLVI

[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XLVII

[Wijzigt de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XLVIII

[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XLIX

[Wijzigt de Wet Autovervoer Goederen.]

Artikel L

[Wijzigt de CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering.]

Artikel LI

[Wijzigt de Wet algemene bepalingen milieuhygiŽne.]

Artikel LII

[Wijzigt de In- en uitvoerwet.]

Artikel LIII

[Wijzigt de Wet financiering volksverzekering.]

Artikel LIV

[Wijzigt de Wet van 29 October 1948 tot goedkeuring van het op 29 April 1948 te Washington tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x