Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

INVOERINGSWET  KADASTERWET

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 6 juni 1991 tot wijziging van de Kadasterwet en van enige andere wetten en regeling van het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Kadasterwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de inwerkingtreding van de Kadasterwet (Stb. 1989, 186) daarin enkele wijzigingen aan te brengen, regels van overgangsrecht vast te stellen en enkele wettelijke voorschriften te wijzigen of in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Wijziging van de Kadasterwet

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen in verband met de Kadasterwet

Artikel I

In dit hoofdstuk wordt onder "Onze Minister" en onder "de Dienst" verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Kadasterwet.

Artikel II

De Kadasterwet is van het tijdstip van haar in werking treden af van toepassing, ook voor wat betreft inschrijving en bijwerking ter zake van vóórdien ontstane feiten van de aard als in die wet bedoeld, tenzij uit de volgende artikelen van dit hoofdstuk iets anders voortvloeit.

Artikel III

Artikel 74 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

Artikel IV

Een met toepassing van het tevoren geldende recht uitgesproken veroordeling die verplicht tot een handeling waarop de Kadasterwet na haar in werking treden van toepassing is, wordt met toepassing van die wet uitgevoerd, voor zover die uitvoering op het tijdstip van die inwerkingtreding nog niet heeft plaatsgevonden. Voor de toepassing van het bepaalde in de eerste zin wordt een veroordeling tot overschrijving met een veroordeling tot inschrijving gelijkgesteld.

Artikel V

Zij die op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet bewaarder der hypotheken en van het kadaster zijn aan een kantoor van de Rijksdienst, gelden van dit tijdstip af als met inachtneming van de eisen van artikel 6, eerste lid, van de Kadasterwet tot bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers te zijn benoemd.

Artikel VI

1. De op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet door de Rijksdienst gehouden openbare registers van in- en overschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, maken met

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x