Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

INVOERINGSWET  VREEMDELINGENWET  2000  (IVw 2000)

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 23 november 2000 tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 bepalingen in diverse wetten te wijzigen, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in te trekken alsmede enige overgangsrechtelijke voorzieningen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken

Enig artikel

[Wijzigt de CoŲrdinatiewet uitzonderingstoestanden.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1

[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel 2

[Wijzigt de Kieswet.]

Artikel 3

[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]:

Artikel 4

[Wijzigt de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf.]

Artikel 5

[Wijzigt de Wet inburgering nieuwkomers.]

Artikel 6

[Wijzigt de Wet inburgering nieuwkomers.]

Artikel 7

[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel 8

[Wijzigt de Remigratiewet.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Buitenlandse Zaken

Enig artikel

[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van FinanciŽn

Enig artikel

[Wijzigt de Wet identificatie bij financiŽle dienstverlening 1993 .]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie

Artikel 1

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 2

[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 3

[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 4

[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 5

[Wijzigt de Wet op de identificatieplicht.]

Artikel 6

[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel 7

[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. ]

Artikel 8

[Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]

Artikel 9

[Wijzigt de Wet politieregisters.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 1

[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 2

[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 3

[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 4

[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 5

[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1

[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 2

[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 3

[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 4

[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel 5

[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 6

[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 7

[Wijzigt de Algemene Nabestaandenwet.]

Artikel 8

[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 9

[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 10

[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 11

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 12

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 13

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.]

Artikel 14

[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

Artikel 15

[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Artikel 16

[Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.]

Artikel 17

[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Enig artikel

[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1

[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 2

[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel 3

[Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 .]

Artikel 4

[Wijzigt de Welzijnswet 1994.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1

[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel 2

[Wijzigt de Huisvestingswet.]

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1

1. Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen een besluit krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat is genomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, dan wel een handeling krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

2. Indien tegen een besluit krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, blijft op de behandeling daarvan het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel 2

Artikel 21 van de Wet arbeid vreemdelingen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x