Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

INVOERINGSWET  WEGENVERKEERSWET 1994  (IWvw 1994)

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 17 november 1994, houdende regeling van de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994 te regelen alsmede de wetten waarin wordt verwezen naar de Wegenverkeerswet, aan te passen aan de Wegenverkeerswet 1994;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet wordt onder Onze Minister, motorrijtuig, kenteken, kentekenbewijs, keuringsbewijs en rijbewijs verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet, onderscheidenlijk in de Wegenverkeerswet 1994.

Hoofdstuk II. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 2

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk III. Wijziging van de wetten waarin wordt verwezen naar de Wegenverkeerswet en de daarop berustende uitvoeringsvoorschriften

Artikel 3

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 13

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 14

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 15

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 16

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 17

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 18

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 19

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 20

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 21

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 22

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 23

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 24

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen

1. Verkeersgedrag

Artikel 25

De grenzen van de bebouwde kommen, vastgesteld krachtens artikel 8 van de Wegenverkeerswet, worden geacht te zijn vastgesteld overeenkomstig de bij en krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde voorschriften.

Artikel 26

Verkeerstekens en onderborden, geplaatst krachtens de Wegenverkeerswet, worden geacht te zijn geplaatst overeenkomstig de bij en krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde voorschriften.

Artikel 27

Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, uitgevoerd vr het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 14 tot en met 20 van de Wegenverkeerswet 1994, worden geacht te zijn uitgevoerd overeenkomstig de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde voorschriften.

Artikel 28

Bepalingen in verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen, in wier onderwerp door de Wegenverkeerswet 1994 wordt voorzien, blijven van kracht tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip voor zover zij op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 mei 1989 reeds van kracht waren.

2. Toelating tot de weg

Artikel 29

Ten aanzien van aanvragen van typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen, ingediend ten minste vier weken vr het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 22 en 26 van de Wegenverkeerswet 1994, blijven na dat tijdstip de bepalingen en eisen, gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet van kracht, tenzij de aanvrager om toepassing van de artikelen 22 en 26 van de Wegenverkeerswet 1994 verzoekt. Indien de aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wegenverkeerswet, is ten aanzien van de op basis daarvan verleende typegoedkeuring artikel 30 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30

1. In afwijking van artikel 24 van de Wegenverkeerswet 1994 blijft een typegoedkeuring, niet zijnde een typegoedkeuring als bedoeld in het tweede lid, die is verleend vr het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel, welke typegoedkeuring op de dag vooraf gaande aan dat tijdstip geldig is, geldig tot drie jaar na dat tijdstip, tenzij gedurende die jaren zwaardere eisen van kracht worden voor de toelating tot het verkeer op de weg van voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers als waarop de verleende goedkeuring betrekking heeft, in welk geval de typegoedkeuring vervalt met ingang van de datum van van kracht worden van die zwaardere eisen.

2. In afwijking van artikel 24 van de Wegenverkeerswet 1994 blijft

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x