Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

INVOERINGSWET  WET  OP  DE  ACCIJNS  (IWA)

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 19 december 1991, houdende inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Wet op de accijns

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inwerkingtreding van de Wet op de accijns te regelen, de wetten inzake de heffing van de accijnzen in te trekken en voorts de wetten waarin naar laatstbedoelde wetten wordt verwezen alsmede de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen aan te passen aan de bepalingen van de Wet op de accijns;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

De navolgende wetten worden ingetrokken:

1. De Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 240);

2. De Wet op de accijns van bier (Stb. 1963, 241);

3. De Wet op de accijns van suiker (Stb. 1964, 206);

4. De Wet op de accijns van minerale olin (Stb. 1964, 207);

5. De Wet op de accijns van tabaksfabrikaten (Stb. 1964, 208);

6. De Wet op de accijns van alcoholvrije dranken (Stb. 1971, 731).

Artikel XIII

1. De bepalingen van de bij artikel XII ingetrokken wetten blijven van toepassing met betrekking tot feiten die leiden tot de verschuldigdheid van accijns of de verplichting tot voldoening van accijns die hebben plaatsgevonden vr 1 januari 1992 en met betrekking tot strafbare feiten die hebben plaatsgevonden vr die datum.

2. De artikelen 108, 109 en 110 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen blijven van toepassing met betrekking tot bezwaren inzake accijnzen als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van die wet voor zover de dag waarop de toepassing van het tarief van de accijnzen bekend is geworden of de dagtekening van de uitnodiging, de mededeling of de beschikking is gelegen vr 1 januari 1992.

3. Hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen blijft van toepassing met betrekking tot beroepschriften inzake administratieve boete voor zover de dag waarop degene die de boete heeft belopen schriftelijk daarvan in kennis is gesteld, is gelegen vr 1 januari 1992.

4. Hoofdstuk IX van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen alsmede artikel LIX van de Invoeringswet Invorderingswet 1990 blijven van toepassing met betrekking tot de invordering van betalingen die verschuldigd zijn geworden vr 1 januari 1992.

Artikel XIV

1. Op grond van de in artikel XII bedoelde wetten

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x