[Regeling van 30 mei 1990, Stcrt. 1990, 103. Inwerkingtreding: 1 juni 1990]

 

     De Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op de artikelen 5, 31, 35, vijfde lid, 43, 53, derde lid, en 62, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 221), alsmede artikel 26 van de Invorderingswet 1990 jº artikel 300 van de Gemeentewet (Stb. 1931, 89), artikel 29 van de Bevoegdhedenwet waterschappen (Stb. 1978, 285), artikel 13, veertiende lid, onderdeel a, van de Meststoffenwet (Stb. 1986, 598), artikel 61s, derde lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) en artikel 23, vierde lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (Stb. 1985, 377),

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).