1. Redactie: ingevolge artikel IX, onderdeel D, van de Wet 5 december 2018, Stb. 2018, 487, is de Kaderwet EZ-subsidies met ingang van 1 januari 2019 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit particuliere participatiemaatschappijen
- Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
- Regeling Europese EZK en LNV-subsidies
- Regeling LNV-subsidies (vervallen)

 

 

WET van 29 februari 1996, Stb. 1996, 180, houdende vaststelling regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Economische Zaken. Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 637).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ en de Kaderwet specifieke uitkeringen EZ te vervangen door nieuwe regels die een wettelijk kader scheppen voor de verstrekking van subsidies door de Minister van Economische Zaken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).