Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

KADERWET  FINANCIňLE  VERSTREKKINGEN  FINANCIňN

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 31 januari 1996, houdende regels betreffende de financiŽle verstrekkingen ten laste van de begroting van het Ministerie van FinanciŽn

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijk kader te scheppen voor de financiŽle verstrekkingen ten laste van de begroting van het Ministerie van FinanciŽn;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van FinanciŽn;

b. ondernemer:

1į. een natuurlijk persoon die belastbare winst uit onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 geniet;

2į. een belastingplichtige in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

c. verstrekking van financiŽle middelen: de terbeschikkingstelling van financiŽle middelen, anders dan als betaling voor zaken of diensten of ter voldoening aan een verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 2

In overeenstemming met Onze Minister van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x