Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

KADERWET  SZW-SUBSIDIES

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Algemene Regeling SZW-subsidies
- Regeling cofinanciering sectorplannen
- Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen
- Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen
- Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
- Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
- Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien)
- Subsidieregeling ESF 2014-2020
- Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden
- Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

 

 

WET van 19 juni 1997, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kaderwet SZW-subsidies)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1.In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Onze Minister die belast is met de zorg voor een of meer onderdelen van het beleid, genoemd in artikel 2.

2.Deze wet is van toepassing op de verstrekking van subsidie door Onze Minister, behoudens indien die subsidie wordt verstrekt krachtens een andere wet.

 

Artikel 2

Onze Minister kan subsidies verstrekken voor activiteiten welke passen in:

a. het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid;

b. het arbeidsomstandighedenbeleid;

c. het arbeidsverhoudingenbeleid;

d. het inkomensbeleid;

e. het sociale zekerheidsbeleid;

f. het kinderopvangbeleid;

g. het inburgeringsbeleid en het integratiebeleid.

 

Artikel 3

1.Onverminderd hoofdstuk 3 van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x