MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Kaderregeling VWS-subsidies (vervallen)

 

 

WET van 12 maart 1998, Stb. 1998, 178, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het terrein van de volksgezondheid (Kaderwet volksgezondheidssubsidies).¹ Inwerkingtreding: 1 augustus 1998 (Stb. 1998, 437).

1. Redactie: ingevolge artikel 27, onderdeel C, van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de Kaderwet volksgezondheidssubsidies met ingang van 1 januari 2007 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Kaderwet VWS-subsidies.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies op het terrein van de volksgezondheid door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed vinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).