BESLUIT van 17 augustus 1935, Stb. 1935, 516, tot vaststelling van een wachtgeldregeling voor het militaire personeel der zeemacht. Inwerkingtreding: 22 september 1935.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Defensie en van Binnenlandsche Zaken van 4 April 1935, VIIIe Afdeeling, nº. 129, en van 12 April 1935, nº. 489II, Afdeeling Pensioenen en Wachtgelden;
     Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
     Overwegende, dat het wenschelijk is Ons Besluit van den 30 Maart 1927 (Staatsblad nº. 64) tot vaststelling van een wachtgeldregeling voor het militair personeel der zeemacht, zooals dat Besluit is gewijzigd en aangevuld bij Ons Besluit van 4 Februari 1931 (Staatsblad nº. 46), in te trekken en opnieuw vast te stellen;
     Den Raad van State gehoord (advies van 14 Mei 1935, nº. 30);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie en van Binnenlandsche Zaken van 30 Juli 1935, VIIIe Afdeeling, nº. 1, en van 7 Augustus 1935, nº. 489III, Afdeeling Pensioenen en Wachtgelden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

     A. in te trekken Ons Besluit van 30 Maart 1927 (Staatsblad nº. 64), tot vaststelling van een wachtgeldregeling voor het militaire personeel der zeemacht, zooals dat Besluit is gewijzigd en aangevuld bij Besluit van 4 Februari 1931 (Staatsblad nº. 46);

     B. te bepalen:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).