1. Redactie: ingevolge artikel 3.1, onderdeel E, van de Aanpassingswet Wnra is de Militaire Ambtenarenwet 1931 met ingang van 1 januari 2020 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet ambtenaren defensie.

 

 

Nadere regelgeving:
- Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)
- Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
- Besluit vaststelling wachtgeldregeling militairen Koninklijke landmacht beneden de rang van officier
- Besluit vaststelling wachtgeldregeling militaire personeel zeemacht
- Besluit vaststelling wachtgeldregeling officieren Koninklijke Landmacht
- Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
- Inkomstenbesluit militairen (IBM)
- Militair keuringsreglement (MKR)

 

 

WET van den 19den December 1931, Stb. 1931, 519, houdende regelen betreffende den rechtstoestand van de militaire ambtenaren. Inwerkingtreding: 1 maart 1933 (Stb. 1933, 32).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat regelen betreffende den rechtstoestand van de militaire ambtenaren van zee- en landmacht behooren te worden gesteld;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).