Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

OVERGANGSWET  RUIMTELIJKE  ORDENING  EN  VOLKSHUISVESTING

Tekst zoals deze geldt op 18 januari 2008

Vervallen m.i.v. 1 juli 2008

 

 

 

 
WET van 1 augustus 1964, houdende vaststelling van overgangsregelen met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften nopens de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften nopens de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting wenselijk is om regelen te stellen omtrent de overgang van de oude op de nieuwe wetgeving alsmede om wijziging te brengen in enkele bestaande wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

Bepalingen in provinciale en gemeentelijke verordeningen betreffende onderwerpen, waarvoor bij de Wet op de Ruimtelijke Ordening of de Woningwet voorschriften zijn gegeven, blijven van kracht, voor zover zij niet met die voorschriften in strijd zijn.

Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen Woningwet

Artikel 2

De Woningwet (wet van 22 juni 1901, Stb. 158) voortaan aan te halen als Woningwet 1901 wordt, behoudens het bepaalde in de volgende artikelen, ingetrokken.

Artikel 3

1. Voorschriften, als bedoeld in artikel 1 of artikel 2, eerste lid, der Woningwet 1901, alsmede overeenkomstig het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) vastgestelde voorschriften, welke voorzien in onderwerpen, als omschreven in hoofdstuk II der Woningwet, worden geacht voorschriften te zijn als bedoeld in afdeling 1 van genoemd hoofdstuk der Woningwet.

2. Op voorschriften, als in de aanhef van het eerste lid bedoeld, welke bij de inwerkingtreding van deze wet zijn vastgesteld, doch nog niet zijn goedgekeurd of ten aanzien waarvan bij die inwerkingtreding de beslissing omtrent goedkeuring nog niet in beroep onaantastbaar is, blijft artikel 11 van de Woningwet 1901 van toepassing.

3. De gemeenteraden brengen de in het eerste lid bedoelde voorschriften met de Woningwet in overeenstemming. Indien de raad hieraan binnen drie jaren na de inwerkingtreding van deze wet niet heeft voldaan passen Gedeputeerde Staten artikel 21 der Woningwet toe.

Artikel 4

Voorschriften, gegeven ter uitvoering van artikel 1bis van de Woningwet 1901, blijven van kracht en worden geacht ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Woningwet te zijn gegeven.

Artikel 5

1. Op verzoeken om een vergunning, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, der Woningwet 1901, ingekomen vr de inwerkingtreding van deze wet, beslissen burgemeester en wethouders volgens het ten tijde van de indiening van het verzoek geldende recht. Op deze beslissing blijft artikel 7 der Woningwet 1901 van toepassing.

2. Vergunningen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de Woningwet 1901 worden geacht vergunningen, als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet te zijn.

3. Vergunningen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, van de Woningwet 1901 worden geacht vergunningen, als bedoeld in artikel 55 van de Woningwet te zijn.

4. Op een besluit, als bedoeld in artikel 6, zesde lid, der Woningwet 1901, ten aanzien waarvan bij de inwerkingtreding van deze wet de beroepstermijn nog niet is verstreken, blijft artikel 7 der Woningwet 1901 van toepassing.

Artikel 6

In de gevallen, dat vergunning is verleend ingevolge artikel 8 van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x