Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

OVERGANGSWET  WVO

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 30 juni 1967, houdende vaststelling, ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs, van de Overgangswet W.V.O. en tevens wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs het overgangsrecht en het tijdstip van het in werking treden van die wet bij de wet moeten worden geregeld en dat wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs wenselijk zijn gebleken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:

"Onze minister": Onze minister van onderwijs en wetenschappen, voor het landbouwonderwijs Onze minister van landbouw en visserij en voor het onderwijs, dat ressorteert onder de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, Onze minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk;

"het bevoegd gezag": voor

a. een rijksschool: Onze minister;

b. een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

c. een bijzondere school: het schoolbestuur.

 

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-1985]

Titel II. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 3

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Titel III. Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 4

De Wet op het voortgezet onderwijs treedt in werking met ingang van 1 augustus 1968.

Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs

Hoofdstuk 1. Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs

Artikel 5

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen hoofdstuk I van titel II en hoofdstuk III van titel III van de hoger-onderwijswet en de ter uitvoering van die hoofdstukken gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 6

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder gymnasia, hogereburgerscholen, middelbare scholen voor meisjes en handelsdagscholen zowel zelfstandige scholen als afdelingen verstaan.

Artikel 7

1. De uit ís Rijks kas bekostigde gymnasia worden met ingang van 1 augustus 1968 gymnasia, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.

2. Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1973. Voor het schooljaar 1973-1974 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog een zesde leerjaar volgens die voorschriften vormen.

Artikel 8

Tot 1 januari 1975 wordt aan de leerlingen van de gymnasia, bedoeld in artikel 7, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de gymnasia, die op 31 juli 1968 ingevolge de hoger-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ís Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 9

1. De gemeentelijke gymnasia, die op 31 juli 1967 niet uit ís Rijks kas worden bekostigd, kunnen ten laste van de gemeente in stand worden gehouden.

2. Voor de toepassing van afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs worden de in het eerste lid bedoelde gymnasia van 1 augustus 1968 af aangemerkt als uit de openbare kas bekostigde gymnasia. De artikelen 7, tweede lid, en 8 zijn van toepassing.

3. Een in het eerste lid bedoeld gymnasium blijft bij de toepassing van artikel 96i van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten aanmerking, zolang het niet uit ís Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 10

De vergoeding ten behoeve van een gemeentelijk gymnasium, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, waarvan een of meer leerjaren tevens vormen een of meer leerjaren van een rijksatheneum, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, wordt berekend volgens door Onze minister vast te stellen regelen.

Artikel 11

Tot 1 januari 1975 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van het staatsexamen gymnasium volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 12

Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de middelbaar-onderwijswet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 13

1. De uit ís Rijks kas bekostigde hogereburgerscholen A en B worden met ingang van 1 augustus 1968 athenea of scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, ter keuze van de gemeenteraad, indien het een gemeentelijke school betreft, en van het bevoegd gezag, indien het een rijksschool of een bijzondere school betreft. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.

2. In afwijking van het eerste lid wordt een hogereburgerschool A, waarvan de eerste drie leerjaren niet samenvallen met een hogereburgerschool B noch met een gymnasium, een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs.

3. Indien een hogereburgerschool B of een hogereburgerschool A en B, waarvan niet een of meer leerjaren samenvallen met een gymnasium, in elk van de jaren 1965, 1966 en 1967 werd bezocht door ten minste 400 leerlingen, gerekend naar de toestand op 16 september, kan de school worden omgezet in een scholengemeenschap, bestaande uit een atheneum en een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs dan wel in een atheneum met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

4. Indien een hogereburgerschool B of een hogereburgerschool A en B, waarvan een of meer leerjaren samenvallen met een gymnasium, tezamen met dit gymnasium in elk van de jaren 1965, 1966 en 1967 werd bezocht door ten minste 600 leerlingen, gerekend naar de toestand op 16 september, kan deze school tezamen met het gymnasium worden omgezet in een scholengemeenschap, bestaande uit een lyceum en een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs dan wel in een lyceum met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

5. Indien het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, doet het bevoegd gezag van het besluit tot omzetting van de hogereburgerschool, bedoeld in de vorige leden, voor 1 februari 1968 mededeling aan Onze minister.

6. Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1972. Voor het schooljaar 1972-1973 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog een vijfde leerjaar volgens die voorschriften vormen. Indien de cursusduur van de hogereburgerschool met een jaar was verlengd, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1973 en kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, voor het schooljaar 1973-1974 alsnog een zesde leerjaar volgens die voorschriften vormen.

Artikel 14

Tot 1 januari 1974 wordt aan de leerlingen van de hogereburgerscholen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de hogereburgerscholen, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ís Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Indien de cursusduur van deze scholen met een jaar is verlengd, wordt die gelegenheid gegeven tot 1 januari 1975.

Artikel 15

1. De gemeentelijke hogereburgerscholen A en B, die op 31 juli 1967 niet uit ís Rijks kas worden bekostigd, kunnen ten laste van de gemeente in stand worden gehouden als athenea of als scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Op de omzetting in athenea of scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs is artikel 13, eerste tot en met vijfde lid, van toepassing.

2. Voor de toepassing van afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs worden de in het eerste lid bedoelde hogereburgerscholen van 1 augustus 1968 af aangemerkt als uit de openbare kas bekostigde scholen. De artikelen 13, zesde lid, en 14 zijn van toepassing.

3. Een in het eerste lid bedoelde hogereburgerschool blijft bij de toepassing van artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten aanmerking, zolang zij niet uit ís Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 16

Tot 1 januari 1975 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x