Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

PERSONEELSWET  POSTBANK  NV

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 11 september 1985, houdende regelen betreffende de overgang van personeel van het Staatsbedrijf der PTT en de Rijkspostspaarbank naar de Postbank N.V.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelingen te treffen met betrekking tot de overgang van het personeel van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van de Rijkspostspaarbank dat werkzaam is bij de Postcheque- en Girodienst of de Rijkspostspaarbank naar de Postbank N.V.;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

a. het Staatsbedrijf: het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;

b. overgangsdatum: de datum waarop de naamloze vennootschap PTT Nederland NV wordt opgericht;

c. personeelslid: degene die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is bij het Staatsbedrijf, hetzij als ambtenaar, hetzij krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, met uitzondering van degene ten aanzien van wie voor de overgangsdatum een besluit tot verplaatsing binnen de rijksdienst is genomen;

d. de NV PTT: de naamloze vennootschap PTT Nederland NV, daaronder mede begrepen een vennootschap waarin PTT Nederland NV voor meer dan de helft in het geplaatste kapitaal deelneemt;

e. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

1.Ieder personeelslid heeft het recht om

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x