Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

RAAMWET  EEG-VOORSCHRIFTEN  AANBESTEDINGEN

Tekst zoals deze geldt op 18 januari 2013

Vervallen m.i.v. 1 april 2013

(Zie Aanbestedingswet 2012)

 

 

 

 
WET van 31 maart 1993 tot uitvoering van EEG-maatregelen inzake het plaatsen van opdrachten voor de levering van produkten, de uitvoering van werken en de verrichting van diensten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter wille van een snellere uitvoering van maatregelen als bedoeld in artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91) betreffende opdrachten van de overheid en daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen tot levering van produkten, uitvoering van werken en het verrichten van diensten, alsmede uit een oogpunt van doelmatigheid en doorzichtigheid van regelgeving, wenselijk is één nationaal wettelijk kader tot stand te brengen op grond waarvan die maatregelen uitgevoerd kunnen worden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en in de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. aanbestedingsrichtlijn of -verordening: richtlijn, onderscheidenlijk verordening als bedoeld in artikel 249 van het EG-Verdrag die geheel of gedeeltelijk berust op de artikelen 47, 55 en 95 van het EG-Verdrag en betrekking heeft op het verstrekken door overheidsdiensten of daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen van opdrachten voor de levering van goederen, voor de uitvoering van werken of voor het verrichten van diensten;

b. gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking: richtlijn, verordening, of beschikking, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen die berust op een aanbestedingsrichtlijn of-verordening.

 

Artikel 2

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter implementatie van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x