Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

REGELING  BESTUURSOVERDRACHT  RIJKSSCHOLEN

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 18 april 1991, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de overdracht van het bestuur van rijksscholen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een terughoudende rol van de rijksoverheid waar mogelijk ten aanzien van uitvoerende taken gewenst is;
     Overwegende dat in dit kader de taak van de rijksoverheid als bevoegd gezag van openbare scholen voor voortgezet onderwijs dient te worden beŽindigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel III. Overdracht van het bestuur van rijksscholen voor v.w.o., a.v.o. en l.b.o.

A Begripsbepalingen

In de artikelen III, IV, V en X wordt verstaan onder:

"Onze minister": Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

"rijksschool": een door het Rijk in stand gehouden school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor lager beroepsonderwijs;

"openbaar lichaam": een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, 669) waarin deelnemen een of meer gemeenten dan wel een of meer gemeenten en het Rijk, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

B Kennisgeving van voornemen tot overdracht van rijksscholen

1. Onze Minister geeft binnen vier weken na de datum, bedoeld in artikel XI, eerste lid, aan elke gemeente waarin een rijksschool is gevestigd, kennis van zijn voornemen het bestuur van deze school aan die gemeente dan wel aan een door samenwerkende gemeenten voor dat doel opgericht openbaar lichaam over te dragen. Deze kennisgeving wordt tevens in het officiŽle publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gepubliceerd.

2. Bij de overdracht van het bestuur van rijksscholen wordt uitgegaan van verzoeken als bedoeld in onderdeel C van dit artikel.

C Verzoek tot overdracht van een rijksschool

1. Een verzoek tot overdracht van het bestuur van een rijksschool kan worden ingediend door de gemeenteraad van de gemeente waarin een rijksschool is gevestigd, dan wel door het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan van een openbaar lichaam.

2. Elk verzoek vermeldt de aangelegenheden die de aanvrager in het kader van de overdracht van belang acht, waaronder in elk geval een prognose omtrent het gewenste moment van overdracht.

3. Afschrift van een verzoek wordt door de aanvrager terstond na de indiening daarvan gezonden aan de provincie die het aangaat.

4. Gedeputeerde staten kunnen een gemeente waarin een rijksschool is gevestigd, opdragen een verzoek te richten tot Onze minister tot overdracht van die school indien naar hun oordeel zulks noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen.

D Overleg met aanvrager

Onze minister treedt na de indiening van een verzoek als bedoeld in onderdeel C van dit artikel in overleg met de aanvrager. Dit overleg heeft in elk geval betrekking op de aangelegenheden, bedoeld in onderdeel C, tweede lid, van dit artikel.

E Beslissing op verzoek tot overdracht

Binnen twee jaar na de indiening van het verzoek, bedoeld in onderdeel C van dit artikel, neemt Onze minister een beslissing op dat verzoek.

F Voldoende openbaar onderwijs m.i.v. 1 augustus 1995

Indien Onze minister blijkt dat de overdracht van het bestuur van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x