Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

REGISTRATIEWET  1970

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

 

 

WET van 24 december 1970, houdende regeling van de formaliteit van registratie van akten

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de algemene herziening van de registratie- en de zegelbelasting wenselijk is de formaliteit van registratie van akten bij een afzonderlijke wet te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. KNB: Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie als genoemd in artikel 60 van de Wet op het notarisambt;

b. Onze Minister: Onze Minister van FinanciŽn.

2. Onder registratie van akten wordt verstaan:

a. de opname van elektronische afschriften van akten van notarissen in een register dat wordt gehouden door de KNB;

b. het vermelden van de gehele of gedeeltelijke inhoud van akten waarvan de registratie wettelijk is vereist voor de geldigheid van een rechtshandeling, andere dan notariŽle akten, in registers die worden gehouden door daartoe door Onze Minister aangewezen inspecteurs van de rijksbelastingdienst.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

1. Akten van notarissen, welke niet zijn genoemd in artikel 4, eerste lid, moeten binnen tien dagen na de dag waarop de akten zijn opgemaakt, door die ambtenaren ter registratie worden aangeboden.

2. Akten van notarissen worden ter registratie aangeboden door een elektronisch afschrift daarvan langs elektronische weg te zenden aan de KNB.

3. Bij regeling van Onze Minister wordt, na overleg met Onze Minister van Veiligheid en Justitie, bepaald:

a. hoe het in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, genoemde register is ingericht;

b. op welke wijze de registratie geschiedt;

c. op welke wijze blijkt dat een akte is geregistreerd;

d. hoe lang de gegevens in het register worden bewaard.

Artikel 4

1.Uiterste willen en de daarop of op omslagen daarvan gestelde aantekeningen, andere akten welke uitsluitend uiterste wilsbeschikkingen of de herroeping van uiterste wilsbeschikkingen inhouden, zomede akten van bewaargeving, superscriptie of teruggaaf van uiterste willen moeten door de notaris onder wie zij berusten, ter registratie worden aangeboden binnen een maand na de dag waarop het overlijden of de verklaring van vermoedelijk overlijden van de beschikker te zijner kennis is gekomen, met dien verstande dat deze termijn niet eerder aanvangt, dan met de dag, volgende op die waarop de akten onder de notaris zijn komen te berusten.

2.Het eerste lid geldt niet ten aanzien van de in artikel 97 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde akten en van akten waarvan de beschikkingen niet meer van kracht zijn op het tijdstip van het overlijden of van de verklaring van vermoedelijk overlijden van de beschikker.

Artikel 5

Akten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, worden geregistreerd

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x