Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  TOT  SAMENVOEGING  VAN  DE  GEMEENTEN  'S-GRAVELAND,  NEDERHORST  DEN  BERG  EN  LOOSDRECHT

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht
 
 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht samen te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingedeeld bij de provincie Noord-Holland, waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg aangewezen voor de toepassing vanartikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6

1. Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg belast.

3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de bij deze wet ingestelde gemeente.

4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Wijdemeren eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling

Artikel 7

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling]

Artikel 8

[Wijzigt de Politiewet 1993]

Artikel 9

[Wijzigt de Kieswet]

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 2001

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries

 

Uitgegeven de twaalfde juli 2001
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals

 

 

Kaart

[Illustratie verwijderd]

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x