BESLUIT van 20 december 1966, Stb. 1966, 556, houdende vaststelling van een algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen. Inwerkingtreding: 1 januari 1967.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 september 1966, nr. A-2/038143, Directoraat-Generaal van het Verkeer;
     Gelet op artikel 27 van de Spoorwegwet en op artikel 4 van de Locaalspoor- en Tramwegwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 9 november 1966, nr. 36);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 1966, nr. A-2/039467, Directoraat-Generaal van het Verkeer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.In dit reglement wordt onder spoorwegpersoneel mede begrepen het personeel, behorende tot buitenlandse spoorwegen, dat hier te lande dienst doet.

 • 2.In dit reglement wordt onder station mede begrepen halte.

 • 3.In dit reglement wordt onder spoorweg mede begrepen locaalspoorweg.

Artikel 2. Aansprakelijkheid voor personen

 • § 1.Voor de toepassing van dit reglement is de spoorweg aansprakelijk voor de bij hem in dienst zijnde personen en voor andere personen van wier diensten hij gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer, waarmede hij is belast, voorzover deze personen handelen binnen de kring van de hun opgedragen werkzaamheden.

 • § 2.Indien evenwel de personen, bedoeld in § 1 van dit artikel, op verzoek van de belanghebbende diensten bewijzen, waartoe de spoorweg niet is verplicht, worden zij geacht te handelen in opdracht van degene, aan wie zij deze diensten bewijzen.

 • § 3.Voor de toepassing van dit reglement zijn de afzender, de aanvrager van een wagen, als bedoeld in artikel 55, § 4, en de geadresseerde aansprakelijk voor de bij hen in dienst zijnde personen en voor andere personen van wier diensten zij gebruik maken, voor zover deze personen handelen binnen de kring van de hun opgedragen werkzaamheden.

Artikel 3. Verplichting van begeleiders van kinderen

Wordt een kind jonger dan twaalf jaar begeleid door een persoon van achttien jaar of ouder, dan is deze begeleider verplicht er voor zorg te dragen, dat dit kind niet in strijd met de bepalingen van dit reglement handelt.

Artikel 4 [Vervallen per 31-07-1986]

Artikel 5. Veiligheid, orde en rust op de stations

 • 1.Het is een ieder, behoudens uit de aard van zijn betrekking, verboden zich in of op een station dan wel in een trein in een zodanige toestand te bevinden of zich zodanig te gedragen, dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

 • 2.Als verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang worden beschouwd:

  • a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een trein dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd;

  • b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een trein op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn;

  • c. uit een trein werpen van stoffen of van voorwerpen;

  • d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden;

  • e. afsteken van vuurwerk, rumoer maken dan wel op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden;

  • f. uitoefenen van beroep of bedrijf;

  • g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerk, bedelen of houden van inzamelingen;

  • h. meenemen in een trein van dieren, stoffen of voorwerpen die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken;

  • i. roken in een trein of station, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de spoorweg heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan;

  • j. zich bevinden op een station op een tijdstip dat dit kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is;

  • k. zich op een station begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg;

  • l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken.

 • 3.Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing voor zover de spoorweg daarvoor, met inachtneming van de belangen van reizigers, toestemming heeft gegeven.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1988]

Artikel 7. Overtredingen. Aanwijzingen in het belang van de veiligheid, orde en rust. Beslissing over onenigheden

 • 1.Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen, die door of vanwege de spoorweg duidelijk kenbaar zijn gemaakt.

 • 2.Een aanwijzing om zich te verwijderen, kan worden gegeven voor een bij de aanwijzing te bepalen tijdsduur.

Artikel 8 [Vervallen per 31-07-1986]

Artikel 9 [Vervallen per 17-08-1993]

Titel II. Bepalingen voor het vervoer van reizigers, handbagage, fietsen, bromfietsen en andere voorwerpen

Artikel 10 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 12 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 13 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 15 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 16. Toegang tot de treinen

 • § 1.Het is een ieder verboden zich zonder geldig plaatsbewijs in een trein te bevinden, behalve in het geval van het verlenen van hulp aan een reiziger bij het in- of uitstappen. Niet strafbaar is hij, die zich zonder geldig plaatsbewijs in een trein bevindt uit de aard van zijn betrekking of met toestemming van de spoorweg.

 • § 2.[Vervallen.]

 • § 3.[Vervallen.]

 • § 4.[Vervallen.]

 • § 5.[Vervallen.]

 • § 6.Hij, die in strijd met het bepaalde in § 1 handelt en nalaat dit aan de conducteur zo tijdig mede te delen als in de §§ 7 tot en met 11 is bepaald, is niet strafbaar, indien hij op eerste vordering van het spoorwegpersoneel de vrachtprijs, bedoeld in de §§ 7 tot en met 11, en een verhoging, waarvan het bedrag in de tarieven wordt vastgesteld, betaalt.

 • § 7.Hij, die op een station, waar geen plaatsbewijzen verkrijgbaar zijn, wenst in te stappen zonder te zijn voorzien van een geldig plaatsbewijs, is verplicht dit bij het instappen aan de conducteur mede te delen en op eerste vordering van het spoorwegpersoneel de verschuldigde vrachtprijs te betalen.

 • § 8.Hij, die op een station, waar plaatsbewijzen verkrijgbaar zijn, wenst in te stappen zonder te zijn voorzien van een geldig plaatsbewijs, is verplicht dit vóór het instappen aan de conducteur mede te delen en op eerste vordering van het spoorwegpersoneel de verschuldigde vrachtprijs en een verhoging, waarvan het bedrag in de tarieven wordt vastgesteld, te betalen.

 • § 9.Hij, die, voorzien van een plaatsbewijs tweede klasse, wenst plaats te nemen in de eerste klasse, is verplicht dit vóór het plaatsnemen in de eerste klasse aan de conducteur mede te delen en op eerste vordering van het spoorwegpersoneel de verschuldigde vrachtprijs en een verhoging, waarvan het bedrag in de tarieven wordt vastgesteld, te betalen.

 • § 10.Hij, die verder zal reizen dan het station, tot waar zijn plaatsbewijs geldig is, is verplicht dit vóór of gedurende de reis, waarvoor dat plaatsbewijs geldt, aan de conducteur mede te delen en op eerste vordering van het spoorwegpersoneel de verschuldigde vrachtprijs en een verhoging, waarvan het bedrag in de tarieven wordt vastgesteld, te betalen.

 • § 11.Hij, die zich zonder geldig plaatsbewijs in een trein bevindt, waarmede hij Nederland over de grens is binnengekomen, is verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de conducteur mede te delen en op eerste vordering van het spoorwegpersoneel de verschuldigde vrachtprijs en een verhoging, waarvan het bedrag in de tarieven wordt vastgesteld, te betalen.

Artikel 17 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 18 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 19 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 20 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 21 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 22 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 23 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 24 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 25 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 26 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 27 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 28 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 29 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 30 [Vervallen per 14-06-1971]

Artikel 31 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 32 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 33 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 34 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 35 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 36 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 37 [Vervallen per 14-06-1971]

Artikel 38 [Vervallen per 14-06-1971]

Artikel 39 [Vervallen per 14-06-1971]

Artikel 40 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 41 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 42 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 43 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 44 [Vervallen per 17-08-1993]

Artikel 45 [Vervallen per 17-08-1993]

Titel III [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 46 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 46a [Vervallen per 01-08-1996]

Artikel 47 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 48 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 49 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 50 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 51 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 52 [Vervallen per 30-08-1995]

Artikel 53 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 54 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 55. Beladen van wagens

 • § 1.

  • 1. De afzender moet zó laden, dat geen gevaar kan ontstaan voor personen of goederen.

  • 2. De afzender moet met name bij de belading van de wagens de toelaatbare belading en het laadprofiel geldende voor de lijnen, waarover het vervoer plaats zal hebben, in acht nemen. De voor het vervoer over de in Nederland gelegen lijnen in acht te nemen toelaatbare belading en het geldende laadprofiel worden in de tarieven vermeld. De spoorweg geeft de afzender op diens verzoek de toelaatbare belading op.

Artikel 56 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 57 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 57a [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 58 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 58a [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 59 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 60 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 61 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 62 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 63 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 64 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 65 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 66 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 67 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 68 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 68a [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 69 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 70 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 71 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 72 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 73 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 74 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 75 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 76 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 77 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 78 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 79 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 80 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 81 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 82 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 83 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 84 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 85 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 86 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 87 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 88 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 89 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 90 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 91 [Vervallen per 01-12-2006]

Titel IV [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 92 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 93 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 94 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 95 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 96 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 97 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 98 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 99 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 100 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 101 [Vervallen per 01-12-2006]

Titel V [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 102 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 103 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 104 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 105 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 106 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 107 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 108 [Vervallen per 01-12-2006]

Artikel 109 [Vervallen per 01-12-2006]

Titel VI. Behandeling van gevonden, niet opgevraagde en overbevonden goederen

Artikel 110 [Vervallen per 03-05-1994]

Artikel 111 [Vervallen per 03-05-1994]

Artikel 112 [Vervallen per 03-05-1994]

Titel VII. Slotbepalingen

Artikel 113. Verkeer met het buitenland

 • § 1.Voor het vervoer van reizigers en goederen van of naar het buitenland kunnen door de Minister van Verkeer en Waterstaat afwijkingen van dit reglement worden toegestaan.

 • § 2.Zendingen, die ten vervoer zijn aangenomen met een internationale vrachtbrief voor vervoer als "grande vitesse"/"Eilgut", worden op Nederlands gebied aangemerkt als vrachtgoed, behoudens de in de tarieven te bepalen uitzonderingen.

 • § 3.Ten aanzien van buitenlandse spoorwegen, die hun dienst hier te lande uitoefenen, kunnen door de Minister van Verkeer en Waterstaat afwijkingen van dit reglement worden toegestaan.

Artikel 114. Ontheffing bij gebruik van bijzonder materieel

De Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd ontheffing te verlenen van bepalingen van dit reglement, indien het gebruik van bijzonder materieel dit nodig maakt.

Artikel 115. Beperking van bepaalde bevoegdheden van de spoorweg

 • § 1.De Minister van Verkeer en Waterstaat kan terzake van de in de artikelen en 91, § 3, aan de spoorweg toegekende bevoegdheden:

  • a. de spoorweg voorschriften geven;

  • b. de spoorweg opdragen de op grond van die bevoegdheden getroffen maatregelen weer op te heffen, indien hij van mening is, dat de in genoemde artikelen gestelde voorwaarden niet vervuld waren of niet meer vervuld zijn.

 • § 2.Terzake van de aan de spoorweg in de artikelen 51, § 7, en 72, § 6, toegekende bevoegdheden is de Minister van Verkeer en Waterstaat slechts bevoegd tot het geven van de voorschriften bedoeld in § 1, onder a.

 • § 3.De spoorweg is verplicht aan deze voorschriften en opdrachten te voldoen.

Artikel 115a. Bijzondere bepalingen voor locaalspoorwegen

 • § 1.In geval van staking van de dienst op een locaalspoorweg zijn, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Spoorwegwet, bestuurders niet verplicht te zorgen voor het vervoer van goederen in de richting van de locaalspoorweg.

 • § 2.De Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd voor locaalspoorwegen, welke uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen, geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de bepalingen van dit reglement. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 116. Intrekking reglement

Het Algemeen Reglement Vervoer, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 november 1928 (Stb. 415), wordt ingetrokken, behoudens de daarbij behorende Bijlage I, welke als Bijlage I bij het onderwerpelijke besluit wordt geacht te behoren.

Artikel 117 [Vervallen per 02-02-1981]

Artikel 118. Verkorte titel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Algemeen Reglement Vervoer" of "ARV".

Artikel 119. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1967.

 

 

     Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

 

Soestdijk, 20 december 1966

 

JULIANA

 

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. de Quay

 

Uitgegeven de negenentwintigste december 1966.
De Minister van Justitie,
Struycken

Bijlage I

[Vervallen]

Bijlage II. Reglement betreffende het vervoer van particuliere wagens

Artikel 1. Onderwerp en draagwijdte van het reglement

§ 1. Dit reglement is van toepassing op het vervoer van ledige of beladen particuliere wagens, als bedoeld in artikel 2, die ten vervoer zijn aangeboden onder de voorwaarden van het Algemeen Reglement Vervoer (ARV).

§ 2. Voor zover dit reglement geen bijzondere bepalingen bevat, zijn de voorschriften van het ARV van toepassing op het in § 1 bedoelde vervoer.

Artikel 2. Definitie

Onder particuliere wagens of P-wagens worden verstaan wagens, die door een spoorweg door het afsluiten van een immatriculatie-overeenkomst op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in zijn wagenpark zijn opgenomen en van het onderscheidingsteken P zijn voorzien. In dit reglement wordt deze persoon, wiens naam op de wagen moet zijn aangebracht, particulier genoemd.

Artikel 3. Gebruik van de wagens

De afzender mag de wagen slechts gebruiken voor het vervoeren van krachtens de immatriculatie-overeenkomst toegelaten goederen. Alleen de afzender is aansprakelijk voor de gevolgen, die voortvloeien uit het niet in acht nemen van deze bepaling.

Artikel 4. Bijzondere inrichtingen

Indien de wagen is uitgerust met bijzondere inrichtingen (koelinrichtingen, waterbakken, machine-installaties enz.), is de particulier verplicht voor de bediening van deze inrichtingen te zorgen of te doen zorgen.

Artikel 5. Aanbieding ten vervoer

§ 1.

 • 1. Het recht een wagen ten vervoer aan te bieden berust bij de particulier. Iedere andere afzender van een ledige of beladen wagen moet aan het station van afzending tegelijk met de vrachtbrief een machtiging van de particulier overleggen, welke op meer dan één wagen betrekking kan hebben.

 • 2. Deze machtiging is niet vereist in de volgende gevallen:

  • a. indien de geadresseerde van een door de particulier toegezonden ledige wagen deze, na belading, ter verzending aanbiedt;

  • b. indien de geadresseerde van een beladen aangekomen wagen deze, na lossing, naar het depotstation, aan het adres van de particulier terugzendt.

   § 2.

   • 1. Behoudens een tegenstelde opdracht van de particulier is de spoorweg bevoegd iedere ledig aangekomen wagen, waarvan de belading tien dagen na de ter beschikkingstelling niet is begonnen, en iedere beladen aangekomen wagen, die niet uiterlijk vijf dagen na het einde van het lossen opnieuw wordt verzonden, ambtshalve en op kosten van de particulier naar zijn depotstation terug te zenden met een vrachtbrief ten name van en aan het adres van deze laatste.

   • 2. Indien de spoorweg geen gebruik maakt van deze bevoegdheid, moet hij direct na afloop van de hiervoor genoemde termijnen de particulier over de stand van zaken betreffende zijn wagen in kennis stellen; in dat geval mag de spoorweg de wagen niet binnen vijf dagen na de verzending van de mededeling aan de particulier ambtshalve terugzenden.

   • 3. De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op wagens, die zich op particuliere spooraansluitingen bevinden.

   § 3. De huurder, wiens naam met toestemming van de spoorweg, die de wagen in zijn wagenpark heeft opgenomen, op de wagen is aangebracht, treedt met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van dit artikel van rechtswege in de plaats van de particulier.

Artikel 6. Aanduidingen op de vrachtbrief

De afzender moet behalve de in het ARV voorgeschreven aanduidingen de volgende op de vrachtbrief vermelden:

 • a. indien het een ledige wagen betreft: de aanduiding "ledige P-wagen", benevens de soort en de kenmerken van de wagen;

 • b. indien het een beladen wagen betreft: na de aard van het goed, de aanduiding "geladen in een P-wagen", benevens de kenmerken van de wagen.

Artikel 7. Aangifte van het belang bij de aflevering

§ 1. De aangifte van het belang bij de aflevering is niet toegestaan bij zendingen ledige wagens.

§ 2. De aangifte van het belang bij de aflevering geldt bij het vervoer van een beladen wagen slechts met betrekking tot het geladen goed.

Artikel 8. Verlenging van de leveringstermijn

§ 1. Behalve in de in artikel 67, § 5, ARV bedoelde gevallen wordt de leveringstermijn tevens verlengd in het geval van een onderbreking van het vervoer ten gevolge van een beschadiging van de wagen en wel met de duur van deze onderbreking, tenzij de spoorweg volgens de bepalingen van artikel 11 voor deze beschadiging aansprakelijk is.

§ 2. Indien het in de beschadigde wagen geladen goed wordt overgeladen in een andere wagen, eindigt de onderbreking voor het goed op het moment, waarop het, na overlading, verder vervoerd kan worden.

Artikel 9. Vaststelling van beschadiging van de wagen of van verlies van onderdelen

§ 1. Indien een beschadiging van de wagen of een verlies van onderdelen door de spoorweg wordt ontdekt of wordt vermoed of door de rechthebbende wordt beweerd, moet de spoorweg overeenkomstig de bepalingen van artikel 88 van het ARV een proces-verbaal opmaken, waarin de aard van de beschadiging of het verlies en voor zover mogelijk, de oorzaak en het tijdstip van ontstaan worden vermeld.

§ 2. Een afschrift van dit proces-verbaal wordt door de spoorweg kosteloos aan de particulier verstrekt, eventueel door bemiddeling van de spoorweg in wiens wagenpark de wagen is opgenomen. Indien het een wagen betreft, waarop met toestemming van de spoorweg die de wagen in zijn wagenpark heeft opgenomen de naam van een huurder is aangebracht, moet rechtstreeks een afschrift van het proces-verbaal aan deze huurder worden verstrekt.

§ 3. Indien de wagen beladen is, moet, zo daartoe aanleiding bestaat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 88 ARV een afzonderlijk proces-verbaal voor het geladen goed worden opgemaakt.

Artikel 10. Beschadiging van een wagen, waardoor de voortzetting van het vervoer wordt verhinderd

§ 1. Wordt een ledig verzonden wagen zodanig beschadigd, dat hij niet verder kan worden vervoerd of voor belading ongeschikt is, dan moet het station, waar de beschadiging is vastgesteld, de afzender en de particulier daarvan onverwijld per telegram kennisgeven, waarbij, voor zover mogelijk, de aard van de beschadiging wordt aangegeven.

§ 2.

 • 1. Iedere ledige wagen, welke opgehouden wordt, moet door de spoorweg loopbaar worden gemaakt, tenzij de wagen, als gevolg van de ernst van de beschadiging, op een andere wagen geladen moet worden.

 • 2. Ten einde een wagen voor belading bruikbaar te maken, kan de spoorweg ambtshalve herstellingen uitvoeren tot een bedrag, dat in de immatriculatie-overeenkomst is bepaald.

 • 3. De spoorweg geeft de particulier, door tussenkomst van de spoorweg, die de wagen in zijn wagenpark heeft opgenomen, summier kennis van de belangrijke werkzaamheden, welke krachtens de leden 1 en 2 zijn uitgevoerd.

 • 4. De toepassing van de voorgaande bepalingen houdt geen oordeel omtrent de aansprakelijkheid in.

§ 3.

 • 1. Wanneer de spoorweg herstelwerkzaamheden overeenkomstig § 2 uitvoert en hij verwacht, dat de uitvoering van deze werkzaamheden meer dan vier dagen zal duren, verzoekt hij per telegram aan de afzender hem mede te delen of de vervoerovereenkomst na uitvoering der werkzaamheden verder uitgevoerd of gewijzigd moet worden.

 • 2. Indien de afzender vóór beëindiging van de werkzaamheden geen instructies geeft, wordt de vervoerovereenkomst verder uitgevoerd.

§ 4.

 • 1. Indien de spoorweg de herstelling niet ambtshalve uitvoert, vraagt het station, waar de beschadiging is vastgesteld, onverwijld per telegram aan de afzender instructies. Indien de afzender en de particulier niet dezelfde persoon zijn, wordt een afschrift van dit verzoek onverwijld aan de particulier gezonden.

 • 2. Indien de afzender binnen een tijdvak van acht dagen na de datum van afzending van het telegram geen instructies geeft, is de spoorweg bevoegd de wagen, na deze zo nodig loopbaar te hebben gemaakt, ambtshalve naar zijn depôtstation terug te zenden met een ten name van en aan het adres van de particulier gestelde vrachtbrief. De redenen van de terugzending moeten op de vrachtbrief worden aangegeven na de woorden "ledige P-wagen".

§ 5.

 • 1. Indien tengevolge van beschadiging het vervoer van een beladen wagen niet kan worden voortgezet en lossing noodzakelijk is, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op de wagen na lossing.

 • 2. Indien de wagen kan worden hersteld zonder te worden gelost, zijn de bepalingen van de §§ 1, 2, 3, 6 en 7 van overeenkomstige toepassing.

§ 6. De kosten van het vervoer en de andere kosten ontstaan tot het station, waar de wagen is opgehouden, de kosten van de toezending van de kennisgeving aan de afzender en aan de particulier, zomede die, welke eventueel voortvloeien uit het uitvoeren van de instructies of uit de ambtshalve opzending van de wagen naar het depotstation, komen ten laste van de zending.

§ 7. De huurder, wiens naam met toestemming van de spoorweg, die de wagen in zijn wagenpark heeft opgenomen, op de wagen is vermeld, treedt met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van dit artikel van rechtswege in de plaats van de particulier.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van verlies of beschadiging van de wagen of zijn onderdelen

§ 1. De spoorweg is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de wagen of van zijn onderelen, ontstaan tussen de aanneming ten vervoer en de aflevering, tenzij hij bewijst, dat de schade niet aan zijn schuld is te wijten.

§ 2.

 • 1. In geval van verlies van de wagen wordt de schadevergoeding beperkt tot de waarde van de wagen, volgens de richtlijnen welke in de immatriculatie-overeenkomst zijn vastgelegd.

 • 2. In geval van beschadiging van de wagen wordt de schadevergoeding berekend volgens de bepalingen van de immatriculatie-overeenkomst.

§ 3.

 • 1. In geval van verlies of beschadiging van losse onderdelen is de spoorweg slechts aansprakelijk, indien die onderdelen op beide zijden van de wagen zijn vermeld. De spoorweg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van losse uitrustingsstukken.

 • 2. De spoorweg is slechts aansprakelijk voor schade aan houders (potten) van steen, glas, aardewerk, enz., indien deze schade samenhangt met een andere beschadiging van de wagen, waarvoor de spoorweg krachtens de voorgaande bepalingen aansprakelijk is en voor schade aan houders (reservoirs) met een binnenbekleding (email, eboniet, enz.), indien de houder sporen van uitwendige beschadigingen vertoont, waarvoor de spoorweg krachtens de voorgaande bepalingen aansprakelijk is. Deze beperkingen gelden niet indien de rechthebbende bewijst, dat de schade is veroorzaakt door schuld van de spoorweg.

§ 4. De particulier treedt met betrekking tot het recht op schadevergoeding in geval van verlies of beschadiging van de wagen of zijn onderdelen, van rechtswege in de plaats van de afzender of de geadresseerde. Vorderingen buiten rechte kunnen slechts aanhangig worden gemaakt bij de spoorweg, die de wagen in zijn wagenpark heeft opgenomen. Ook vorderingen in rechte kunnen slechts ingesteld worden tegen deze spoorweg, die in dat geval van rechtswege in de plaats treedt van de spoorweg, die aansprakelijk is.

Artikel 12. Vermoeden van verlies van de wagen. Terugvinden van de wagen

§ 1. De wagen wordt als verloren beschouwd, wanneer hij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn ter beschikking van de geadresseerde kan worden gesteld. De termijn van drie maanden wordt verlengd met de tijd, gedurende welke de wagen niet kan worden gebruikt tengevolge van enige niet aan de spoorweg te wijten oorzaak of tengevolge van beschadiging.

§ 2. Indien de als verloren beschouwde wagen wordt teruggevonden na de betaling van de schadevergoeding, kan de particulier binnen zes maanden, nadat hij daarover bericht van de spoorweg, die de wagen in zijn wagenpark heeft opgenomen, heeft ontvangen, eisen, dat de wagen hem kosteloos op het depotstation ter beschikking wordt gesteld tegen terugbetaling van de schadevergoeding.

Bijlage IV

model 1

Afmetingen: 65 mm * 65 mm.

model 2

Vierkant met standaardafmetingen:

15 cm * 15 cm

30 cm * 30 cm

50 cm * 50 cm