Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

STATISTIEKWET  1950

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2008

Vervallen m.i.v. 1 augustus 2008

 

 

 

 
WET van 19 juli 1950, houdende intrekking van de Wet op het Statistiekrecht (Staatsblad 1932, No. 231) en vervanging van de Statistiekwet (Staatsblad 1916, No. 175)

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede in het kader van de verwezenlijking van een economische unie tussen Nederland en de Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie, de heffing van het statistiekrecht af te schaffen en in verband daarmede nadere voorzieningen te treffen ten behoeve van de statistiek van de in-, uit- en doorvoer;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Nadere bepalingen omtrent aangiften die volgens de wettelijke bepalingen, bedoeld in de Douanewet, worden vereist

Artikel 1

1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur, ten dienste van de statistiek van de in-, uit- en doorvoer, nadere bepalingen vast te stellen omtrent de aangiften die volgens de wettelijke bepalingen, bedoeld in de Douanewet, worden vereist.

2. De nadere bepalingen betreffen onder meer de aangifte van soort, hoeveelheid en waarde, alsmede van land van herkomst en van bestemming der goederen.

Artikel 2

1. De aangever is op vordering van de ambtenaar bij wie een aangifte als bedoeld in artikel 1 wordt gedaan, verplicht deze terstond inzage te verlenen van de bij de goederen behorende vrachtbrieven, cognossementen of andere ladingspapieren.

2. Hij aan wie inzage van de in het vorige lid bedoelde bescheiden

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x