BESLUIT van 4 april 2008, Stb. 2008, 122, houdende een aantal nadere voorschriften ter uitvoering van de Tabakswet (Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten).¹ Inwerkingtreding: 1 juli 2008.

Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel D, van het Besluit van 11 december 2014, Stb. 2014, 547, is het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit rookverbod.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2007, kenmerk VGP/ADT 2808279;
     Gelet op artikel 11a, vierde en vijfde lid, van de Tabakswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 1 februari 2008, nr. W13.07.0470/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2008, kenmerk VGP/ADT 2839871;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

 • 1. De verplichting, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Tabakswet, geldt niet:

  • a. in ruimten waar geen inbreuk mag worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer;

  • b. in afsluitbare, voor het roken van tabaksproducten aangewezen en als zodanig aangeduide ruimten;

  • c. in de open lucht.

 • 2. In een ruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, verricht een werknemer geen werkzaamheden tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Artikel 3

Degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdelen a of b van de Tabakswet – het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten, is verplicht daarin een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven:

 • overdekt winkelcentrum;

 • evenementenhal;

 • congrescentrum;

 • luchthaven;

 • besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rookverbod.

 

 

     Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 4 april 2008

 

BEATRIX

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

 

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2008
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin