1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel R, van de Wet van 26 april 2016 tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (Stb. 2016, 175) is de Tabakswet met ingang van 20 mei 2016 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Tabaks- en rookwarenwet.

 

 

 

Nadere regelgeving:
- Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten (vervallen)
- Besluit rookverbod (vervallen)
- Tabaks- en rookwarenbesluit
- Tabaks- en rookwarenregeling

 

 

WET van 10 maart 1988, Stb. 1988, 342, houdende maatregelen ter beperking van het tabaksgebruik, in het bijzonder ter bescherming van de niet-roker. Inwerkingtreding: 1 januari 1990 (Stb. 1989, 615).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid regelen te stellen ter beperking van het gebruik van tabak en meer in het bijzonder ertoe strekkende hinder voor hen die geen tabak gebruiken tegen te gaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).