Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

TARIEFWET  2001  (Tw 2001)

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 december 2000 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 noodzakelijk is de voor het jaar 2001 geldende tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting vast te stellen;
     dat het voorts wenselijk is maatregelen te nemen om de problematiek van de armoedeval te verminderen; en
     dat het met het oog op de verdere vergroening van het fiscale stelsel wenselijk is de tarieven van de milieubelastingen aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964]

Artikel III

[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering]

Artikel IV

[Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering]

Artikel IVA

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994]

Artikel IVB

In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt teruggaaf van motorrijtuigenbelasting verleend over tijdvakken die nog niet zijn aangevangen op 1 januari 2001 met betrekking tot motorrijtuigen, niet zijnde vrachtauto's. De teruggaaf bedraagt het verschil tussen de betaalde belasting en de belasting die is verschuldigd op grond van onderscheidenlijk de artikelen 23, 24, 25, 25b en 47, eerste lid, van die wet.

Artikel V

1. De accijns voor sigaretten wordt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x