Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

TOESLAGWET  BUITENGEWONE  PENSIOENEN  1966

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 juli 1966 tot verhoging met een tijdelijke toeslag van de pensioenen krachtens de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420)

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven de ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420) toegekende en toe te kennen buitengewone pensioenen andermaal tijdelijk te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. De krachtens de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) toegekende en toe te kennen buitengewone pensioenen worden, voor zover het recht op deze pensioenen op 1 januari 1965 niet is vervallen, gerekend van 1 januari 1965 af of van het later tijdstip, waarop zij zijn ingegaan of zullen ingaan, ambtshalve tijdelijk verhoogd met een toeslag van honderd zestig procent.

2. De in het eerste lid bedoelde tijdelijke toeslag wordt verleend tot de dag met ingang waarvan voor de eerste maal bij algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de in het eerste lid genoemde wet de buitengewone pensioenen worden herzien.

Artikel 2

Voor zover termijnen van de krachtens de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) toegekende en toe te kennen buitengewone pensioenen betrekking hebben op tijdvakken na 31 december 1964, zijn de wet van 15 juni 1951 (Stb. 221), de wet van 10 augustus 1951 (Stb. 360), de wet van 16 juni 1954 (Stb. 287), de wet van 7 juli 1955 (Stb. 358), de wet van 18 juli 1957 (Stb. 331), de wet van 11 december 1957 (Stb. 570), de wet van 23 september 1959 (Stb. 366), de wet van 28 december 1960 (Stb. 615), de wet van 29 mei 1963 (Stb. 262), de wet van 25 juni 1964 (Stb. 268) en de wet van 14 juli 1965 (Stb. 404) daarop niet van toepassing.

Artikel 3

Het totaal van buitengewoon pensioen en tijdelijke toeslag daarop kan de maxima, gesteld in de artikelen 17, e, f en g, 18, eerste lid, en 19, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) gerekend van 1 januari 1965 af met honderd zestig procent overschrijden.

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 12, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) wordt de grondslag, waarover het buitengewoon pensioen is of wordt berekend, gerekend van 1 januari 1965 af geacht te zijn verhoogd met honderd zestig procent.

Artikel 5

Het bedrag van de ingevolge artikel 1 toe te kennen toeslag, alsmede

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x