MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 2 juli 2003, Stb. 2003, 290, tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) (Uitvoeringswet EG-executieverordening). Inwerkingtreding: 1 september 2003 (Stb. 2003, 326).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel G, van de Wet van 22 januari 2014, Stb. 2014, 40, is de Uitvoeringswet EG-executieverordening met ingang van 10 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wetgeving nodig is ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).