[Regeling van 2 december 1998, Stcrt. 1998, 240. Inwerkingtreding: 1 januari 1999]

 

2 december 1998/nr. DGG/J98010334
Directoraat-Generaal Goederenvervoer

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 10 van Richtlijn 96/49/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (PbEG L 235), artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).