[Regeling van 2 december 1998, Stcrt. 1998, 240. Inwerkingtreding: 1 januari 1999]

 

2 december 1998/nr. DGG/J-98010333
Directoraat-Generaal Goederenvervoer

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 10 van Richtlijn 94/55/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG 94 L 319), artikel 10 van Richtlijn 95/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L 249), artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).