BESLUIT van 21 februari 2009, Stb. 2009, 143, houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen). Inwerkingtreding: 1 mei 2009 (Stb. 2009, 184).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1657 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;
     Gelet op de artikelen 34, eerste lid, 73, tweede lid, onderdeel a en b, 81, eerste lid, 91, tweede lid, en 179, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2008, nr. W09.08.0530/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 februari 2009, nr. CEND/HJDZ-2009/51 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).