MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 februari 2000, Stb. 2000, 114, houdende regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur (Wet aanpassing arbeidsduur).¹ Inwerkingtreding: 1 juli 2000 (Stb. 2000, 115).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel E, van de Wet van 9 juni 2015 tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (Stb. 2015, 245) is de Wet aanpassing arbeidsduur met ingang van 1 januari 2016 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet flexibel werken.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur tot stand te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).