Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  AANPASSING  UITKERINGSPERCENTAGES  OVERHEIDSPERSONEEL

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 20 december 1984, houdende aanpassing van uitkeringspercentages van ontslaguitkerings- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitkeringen van ontslaguitkerings- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel te verlagen, waardoor een evenredige aanpassing plaatsvindt aan de verlaging van de uitkeringspercentages van overeenkomstige regelingen in de sociale verzekeringswetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Begripsbepaling

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Ontslaguitkeringsregelingen:

- het Rijkswachtgeldbesluit 1959

- de Uitkeringsregeling 1966

- hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit WVO

- hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit WLW

- hoofdstuk I-H van het Rechtspositiebesluit KO/LO

- de Militaire wachtgeldregeling 1961

- de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht 1982

- het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering

- het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen

- het Koninklijk besluit van 23 november 1972 (Stb. 671, wachtgeld herindeling gemeenten)

- het Koninklijk besluit van 23 november 1972 (Stb. 672, uitkering herindeling gemeenten)

- een regeling, overeenkomende met de hiervoor genoemde regelingen, getroffen door een publiekrechtelijk lichaam anders dan het Rijk, ten behoeve van het personeel in dienst van dat lichaam

- een regeling, betreffende aanspraken op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid, die is getroffen door een B 3-lichaam als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet privatisering ABP, dan wel door een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van die wet, voor zover deze geen mindere aanspraken te dier zake verleent dan de regeling overeenkomstig de voorschriften, neergelegd in de artikelen 4 tot en met 19 van het koninklijk besluit van 4 december 1979 ( Stb. 769);

b. wachtgeld: hetgeen in de onder a genoemde regelingen wordt verstaan onder wachtgeld of uitkering.

Hoofdstuk II. Aanpassing ontslaguitkeringen

Artikel 2

Voor de toepassing van de ontslaguitkeringsregelingen worden de in die regelingen genoemde percentages, die de hoogte van het wachtgeld aangeven en die hoger zijn dan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x