Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  AARDGASPRIJZEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 19 december 1974, houdende regelen met betrekking tot de prijzen en de tarieven voor het leveren van aardgas

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen minimumprijzen vast te stellen voor de afzet in het binnen- en buitenland van in Nederland en in het Nederlandse deel van het continentaal plat gewonnen aardgas, alsmede aanwijzingen te geven omtrent de tarieven, die bij het leveren van aardgas aan degenen, die dat in Nederland verbruiken, worden toegepast, ten einde een goede energievoorziening te bevorderen en de opbrengst uit aardgas voor de Staat te vergroten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

winner: degene, die aardgas wint krachtens een hem verleende winningsvergunning als bedoeld in de Mijnbouwwet;

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken.

2. Voor zover een ander dan de winner gebruik maakt van een hem toegekende bevoegdheid het door die winner gewonnen aardgas of een deel daarvan te verkopen, wordt in afwijking van het eerste lid in plaats van die winner die ander als winner aangemerkt.

Artikel 2

1.Onze Minister kan indien aardgas wordt geleverd tegen een prijs, die naar zijn oordeel achterblijft bij de waarde daarvan, verbieden aardgas binnen of buiten Nederland te leveren of te doen leveren tegen een lagere dan een door hem vastgestelde prijs.

2.Een krachtens het eerste lid gesteld verbod kan uitsluitend gelden voor het door een winner leveren of doen leveren van al dan niet door hemzelf gewonnen gas.

3.Onze Minister kan afzonderlijke prijzen vaststellen voor afzonderlijke categorieŽn van gevallen.

4.Een krachtens het eerste lid vastgestelde prijs is niet hoger dan de waarde, die aardgas in de gevallen, waarvoor die prijs zal gelden, op de energiemarkt in het gebied, waarvoor het gas is bestemd, heeft.

Artikel 3

1.Onze Minister kan op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x