Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


vorige

 

WET  ACHTERWEGE  LATEN  HERZIENING  WETTELIJK  MINIMUMLOON  PER  1  JULI  1983

Tekst zoals deze geldt op 20 januari 2006

Vervallen m.i.v. 10 mei 2006

 

 

 

 
WET van 29 juni 1983, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983 achterwege te laten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Per 1 juli 1983 blijft de toepassing van:

a. artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);

b. artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492);

c. artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);

d. artikel 9a, eerste lid, van de CoŲrdinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64);

e. artikel 18, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1977, 494);

f. artikel 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1977, 493);

g. artikel 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1977, 495);

alsmede van het daaromtrent in de wet van 29 december 1982 (Stb. 749) bepaalde, achterwege.

2. In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1984 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1983 en 30 april 1983.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1983.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 1983

 

BEATRIX

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L. de Graaf

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
J.P. van der Reijden

 

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1983
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x